Fakta om Svenska kyrkan och Falköpings pastorat

Under respektive rubrik kan du läsa mer om Svenska kyrkans tro och lära, hur kyrkan styrs både nationellt och lokalt och om pastoratets verksamhet, värden och mål.

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. Evangelisk innebär att kyrkans grund är Bibelns evangelium, glädjebudskapet om Jesus Kristus. Svenska kyrkan är en öppen, demokratisk folkkyrka, öppen för alla som bor i Sverige. Tre fjärdedelar av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Det innebär cirka 6,5 miljoner människor. Under ett år görs drygt 16 miljoner gudstjänstbesök.

ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA
Inom kyrkan finns ungefär 35 000 förtroendevalda som arbetar tillsammans med cirka 23.000 anställda och flera hundra tusen frivilliga.   

FLERA NIVÅER
Svenska kyrkan är indelad i församlingar, pastorat , kontrakt, stift och nationell nivå. Grunden för Svenska kyrkans verksamhet är det arbete som utförs i de drygt 1 400 församlingarna runt om i landet. Svenska kyrkan har också verksamhet i utlandet. Det finns ett fyrtiotal utlandskyrkor och dessutom ett åttiotal gudstjänstplatser där man samlas regelbundet

EKONOMI
Svenska kyrkan har totalt sett tillgångar på 32 miljarder kronor. En del av dessa tillgångar, som till exempel värdepapper, ger avkastning. Andra tillgångar, som kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser, medför kostnader. Den del av egendomen som ger avkastning utgörs också av skogs- och jordbruksfastigheter som förvaltas av stiften.

KYRKOAVGIFTEN
Svenska kyrkans största och viktigaste intäkt är kyrkoavgiften, den medlemsavgift alla kyrkotillhöriga betalar varje år. De närmaste åren beräknas inkomsterna från kyrkoavgiften till Svenska kyrkan att ligga på mellan nio och tio miljarder kronor.

BEGRAVNINGSAVGIFT
Såväl medlemmar som icke-medlemmar betalar, via skattemyndigheten, en begravningsavgift. Begravningsavgiften täcker kostnaderna för att bland annat anlägga och sköta våra kyrkogårdar och allmänna begravningsplatser.

Verksamheten på nationell nivå bedrivs i det registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan. Högsta beslutande organ är kyrkomötet och ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare.

FÖRSAMLINGEN ÄR GRUNDEN
Församlingarna har lokalt självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingens grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Verksamheten riktar sig till alla som vistas i församlingen. 

PASTORAT  
Ett pastorat kan bestå av en eller flera församlingar med en gemensam kyrkoherde.  Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som i sin tur tillsätter ett kyrkoråd, som är pastoratets styrelse. I församling som ingår i ett pastorat finns ett församlingsråd som fungerar som en styrelse för den enskilda församlingen.

TRETTON STIFT
Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet är indelat i kontrakt som vart och ett omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en kontraktsprost.

NATIONELL NIVÅ
Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för gemensamma angelägenheter i fråga om utbildning, samråd, ekumeniska relationer, information, verksamhet bland svenskar i utlandet, internationell mission och diakoni samt inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt, i Sverige och internationellt.   

SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
Utlandskyrkan omfattar utlandsförsamlingar och övriga utlandsverksamheter. Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet beslutar vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan.

 

Falköpings pastorat tillhör Falköpings kontrakt i Skara stift och består av de fem församlingarna Falköping, Mösseberg, Slöta-Karleby, Yllestad och Åslebygden.

MEDLEMMAR
Svenska kyrkan i Falköpings pastorathar cirka 12 000 medlemmar. Det innebär att lite mer än hälften av invånarna i pastoratet, 58 procent, är medlemmar i Svenska kyrkan.   

KYRKOAVGIFT OCH BEGRAVNINGSAVGIFT
Alla medlemmar i Svenska kyrkan betar en medlemsavgift som också kallas kyrkoavgift. I Falköpings pastorat är den 1.24 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. 
Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Sedan 2017 är begravningsavgiften densamma i hela landet: 0,246 procent.

ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA
I pastoratet finns ett 80-tal anställda och  cirka 100 förtroendevalda.   

LEDNING 2022-2025
Kyrkofullmäktiges ordförande: Leif Nordlander
Kyrkorådets ordförande: Ingegerd Darius Reinholdsson 
Kyrkoherde: Jonas Hagström   

KYRKOR
I pastoratet finns 16 kyrkor.

 • I Falköpings församling: S:t Olof, Fredriksberg och Luttra.
 • I Mössebergs församling: Mösseberg, Torbjörntorp, Friggeråker och Marka.
 • I Slöta-Karleby församling: Slöta och Karleby.
 • I Yllestads församling: Yllestad, Näs, Kälvene, Vistorp och Vartofta-Åsaka. 
 • I Åslebygdens församling: Åsle, Skörstorp, Tiarp och Mularp. 

ÖVRIGA FASTIGHETER
Pastoratet äger och förvaltar även 19 kyrkogårdar samt följande fastigheter: 

 • Uppståndelsens kapell: gravkapell på S:t Olofs kyrkogård. 
 • Förskolan Boken: före detta prästgården intill S:t Olofs kyrka. 
 • Slötagården: församlingslokal intill Slöta kyrka. 
 • Tiarps församlingsgård:  församlingslokal och lägergård i närheten av Tiarps kyrka. 
 • Vartofta samlingslokal: nyrenoverad lokal mitt i Vartofta. 
 • Kyrkans hus: Ligger på Storgatan i centrala Falköping, strax intill S:t Olofs kyrka. Här finns kyrkoförvaltning och församlingslokaler. 

VERKSAMHET

Kyrkans grundläggande uppgift:

Gudstjänst
Gudstjänster firas varje söndag i pastoratets församlingar, och flera andra dagar också. Gudstjänsterna är alltid öppna för alla. 

Undervisning
I Falköpings pastorat finns många grupper och mötesplatser för barn och unga. Från de öppna förskolorna till våra ungdomsgrupper för tonåringar. Här finns också 13 körer för barn och vuxna. Pastoratet driver också förskolan Boken. 

Diakoni
Kyrkans diakoni arbetar bland annat med stöd till sörjande, ensamma och särskilt utsatta.

Mission
Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi tror att vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. I Falköping samlar församlingarna in pengar till stöd för olika projekt som drivs av Svenska kyrkans internationella arbete i samarbete med kyrkor över hela världen.

Övrig verksamhet
Förskolan Boken
Begravningsverksamhet
Stödjande verksamhet

Svenska kyrkan Falköping ska vara en gemenskap i Kristus, befriade av Guds nåd, som lever och verkar tillsammans för fred, rättvisa och försoning.

Grundläggande uppgift
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av den grundläggande uppgiften.
Lag (1998:1591) om Sv.Kyrkan samt kyrkoordningen 2 kap 1 §.

Begravningsverksamheten
Begravningsverksamhet är de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna gravplatser. Svenska kyrkan ska anordna och hålla allmänna gravplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde. 
Begravningslagen (1990:1144, 1 §)

...............................................................................................

PASTORATETS VISION
Identitet och teologisk grundsyn

”En gemenskap i Kristus, befriade av Guds nåd, som lever och verkar tillsammans för fred, rättvisa och försoning”

Pastoratets vision markerar samhörighet med den världsvida gemenskapen av
lutherska samfund. Grunden finns i den tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för och som kommer till uttryck i Bibeln, Kyrkoordningen och övriga dokument som uttrycker Svenska kyrkans bekännelse. Visionen leder in i en gemensam värdegrund:

”Tro, hopp och kärlek”,  som ska prägla allt som sägs och görs.
Tro: Att lita på Fadern.
Hopp: Att lyssna till Jesus
Kärlek: Att leva med Anden

Pastoratet delar också Skara stifts vision om att i ord och handling tala tydligt om Jesus, och vill ta ett särskilt ansvar för barns rätt till andlig utveckling. Därför beaktas noggrant situationen för barn som vistas eller bor i pastoratet.

Församlingsinstruktionen är det grundläggande mål- och visionsdokument som
berättar vad Svenska kyrkan i Falköpings pastorat är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Här kan du läsa den!