Detta är diakoni

Svenska kyrkan arbetar på många olika sätt för att ge stöd och hjälp.

Diakonin är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Ibland vänds vardagen i kaos, någon närstående blir sjuk eller dör, man mister fotfästet eller blir plötsligt ensam. Det kan finnas många anledningar till att man behöver en medmänniska att prata med, få råd och stöd ifrån. Vem du än är, och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen att kontakta Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan i Falköping arbetar med diakoni på flera olika sätt. Den är i ständig förändring då den försöker följa det behov av stöd som finns i närområdet men också utåt, genom internationellt arbete. 

EXEMPEL PÅ DIAKONI I FALKÖPING:

I vården
I sjukhuskyrkan på Falköpings sjukhus finns en präst för samtal och stöd åt patienter, personal och närstående. Sjukhuskyrkan håller regelbundna andakter på medicinavdelningen och i sjukhuskyrkans andaktsrum.

Bland sörjande
Sorg är en naturlig del av livet, men kan ändå vara svår att hantera. I Falköping finns det Leva-vidare grupper dit människor som mist sin livskamrat inbjuds. Det finns även möjlighet att få enskilda samtal i sorgen. Sorg kan rymma många olika sorters förluster. 

Om du är ensam...
SVenska kyrkan har flera olika mötesplatser i kyrkans lokaler och på äldreboenden för att ge möjlighet för människor att mötas. Gemenskapsträffar, öppet hus, familjeläger och fest för jubilarer är några exempel.
Det görs också hembesök för de som önskar och som inte längre kan ta sig till de olika mötesplatserna. 


Bland utsatta
Svenska kyrkan arbetar också bland människor i särskilt utsatta livssituationer. Det kan handla om asylsökande, barn och vuxna som far illa, arbetslösa, långtidssjukskrivna. Främst stöttar vi genom samtal och mötesplatser.

...........................................................................................................................
DU BEHÖVS SOM IDEELL MEDARBETARE!
Runt om oss finns många människor som är ensamma och som längtar efter gemenskap och någon att prata med.

Vi behöver bland annat fler ideella till:
Vår besöksverksamhet 
Öppet hus
Gemenskapsträffar 
Andakter på äldreboenden. 

Hör av dig till Maria Kristiansson, församlingsvärd i Kyrkans hus och samordnare för ideella medarbetare.  Du behövs! Läs mer HÄR om att vara ideell hos Svenska kyrkan Falköping.
...........................................................................................................................