Centerpartiet

Vilken är den viktigaste frågan för er i kyrkovalet?
Svenska kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. En öppen och nära folkkyrka ger kraft och trygghet åt varje människa att forma sitt eget liv och skapa sin egen framtid. Det ska vara enkelt och välkomnande att delta, med Kristus och gudstjänstlivet i centrum. Med fler aktiviteter för barn och unga, som får vara delaktiga och ta ansvar, skapas goda ambassadörer för kyrkan idag och i framtiden.

Hur ser er vision ut för pastoratet om fem år?
Svenska kyrkan syns och verkar nära människor och fler vill vara en del av gemenskapen. Varje persons engagemang tas om hand, på ett sätt som får människan bakom att växa och utvecklas ur ett kristet perspektiv. I gudstjänsterna får ideella en större roll, allt utifrån vad var och en känner är bra.

Dopet är vägen till medlemskap och det är enkelt och naturligt att bli döpt som barn, vuxen eller tonåring under konfirmandtiden. Kyrkan är en del av vår historia och det kan vi verkligen visa upp i vårt pastorat. Våra kyrkor är en stor tillgång och ”kyrkturism” hjälper till att sprida vår historia och kulturarv, lyfta intresset för bygden och nyfikenhet inför den kristna tron.

Vad är viktigast att prioritera när de ekonomiska resurserna minskar?
Kyrkan prioriterar verksamheter som berör och engagerar människor i hela pastoratet, som till exempel barn- och ungdomsverksamhet, körsång, musik och diakoni (kyrkans sociala arbete).

Pastoratets kyrkor ska hållas i gott skick och där ska firas gudstjänst och de ska hållas öppna för vigsel, dop, begravning och enskild andakt i så stor utsträckning det går. I Falköpings stad får S:t Olofskyrkan en mer framträdande roll - lite mindre fokus på lokaler, mer till församlingslivet

Hur kan vi vända trenden med minskande medlemstal?
Kyrkan fångar upp och tillvaratar allt det lokala engagemang som finns ute i pastoratets alla delar och i alla åldrar. Vi bor i en bygd med fantastiskt lokalt engagemang och kyrkan kan och ska vara en kanal för detta och även fortsättningsvis vara en viktig samlingspunkt för bygden.

Kyrkan har en viktig roll i samhället och det behöver synas mer. Visst finns det många medlemmar som kanske inte är så aktiva, men de ska veta att de med sitt medlemskap gör stor skillnad för sina medmänniskor som befinner sig i andra situationer i livet.

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
Kyrkan ska vara en mötesplats där alla är välkomna precis som man är och en plats där Du får hjälp, stöd och glädje i olika händelser i livet. När kriser slår till mot samhället ska kyrkan finns där, som en trygg hamn i en orolig värd och kyrkan ska aktivt stötta de drabbade på många olika sätt, gärna tillsammans med andra organisationer. Mathjälpen och digitala gudstjänster är två ypperliga exempel på detta.

Men kyrkan ska även vara en plats där människor kan växa. Kyrkan tror på varje människas förmåga att ta ansvar för sig själv och andra. Det kristna budskapet visar på viktiga normer, såsom allas lika värde, oavsett hudfärg och nationalitet. Kyrkan ska delta mer aktivt i samhällsdebatten, påtala orättvisor och lyfta frågor ur ett kristet perspektiv samt vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans i samhället. Kyrkan ska vara en röst för de mest utsatta i samhället.