Borgerligt alternativ

Vilken är den viktigaste frågan för er i kyrkovalet?
• Församlingarna och gudstjänstlivet
• Kunskap om kristen tro genom satsningar på barn- och ungdomsverksamhet.
• Volontärer och diakoniverksamheten
• Kyrkomusiken och kulturarvet

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp för dem som vill se en bred, trygg och närvarande kyrka med församlingarna i centrum. En kyrka som bygger på de lokala församlingarna – inte på centralisering och byråkrati.

Hur ser er vision ut för pastoratet om fem år?
Vi finns till för människor där dom är och det kravlösa deltagandet hos oss. Svenska kyrkan i Falköping ska vara en brygga mellan samhällets olika delar som för människor närmre varandra. Med rätt resursfördelning kan vi behålla våra medlemmar och få färre att lämna vår kyrka.

Gudstjänstlivet är kärnan i församlingens verksamhet för oss. Den bygger på tradition, men behöver hela tiden förnyas, så att vi har en öppenhet för skilda synsätt på arbetssätt och gudstjänstutformning.
Vi vill bevara Falbygdens församlingskyrkor med tillhörande kyrkogård. Med sin rika och djupa historia är de svenska folkets arv.

Vad är viktigast att prioritera när de ekonomiska resurserna minskar?
Söndagens gudstjänst i församlingskyrkan är det viktigaste. Kan vi behålla och utveckla den får vi fler som vill vara medlem med oss. Ett rikt församlingsliv är en förutsättning för att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta i Svenska kyrkans verksamhet. Exempelvis genom körer och konserter, utöver kyrkans vardagliga gudstjänstliv.

Borgerligt alternativ anser att Svenska kyrkan under en längre tid lagt för stort fokus på centralisering och byråkrati som inte gör nytta för varken medlemmarna eller stiften och församlingarna eller pastoraten.
Borgerligt alternativ vill:
• att den inomkyrkliga utjämningsavgiften sänks. Avgiften innebär att många församlingar måste betala stora belopp till den nationella nivån.
• att resurserna till den nationella nivån ska anpassas efter kyrkans och församlingarnas behov.
• att ineffektiv byråkrati ska motverkas.
• att antalet ledamöter ska minska i Svenska kyrkans direktvalda organ – kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Hur kan vi vända trenden med minskande medlemstal?
Borgerligt alternativ ser allvarligt på att Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar. Borgerligt alternativ vill:
• att Svenska kyrkan eftersträvar god ekonomisk hushållning så att färre medlemmar lämnar på grund av ekonomiska skäl.
• att Svenska kyrkan i större utsträckning fokuserar på sin kärnverksamhet – gudstjänstverksamheten, undervisningen, diakonin och församlingarna – som huvudsakligen bedrivs i församlingarna.
• att onödig centralstyrning ska motverkas. Låt församlingarna verka utan pekpinnar från nationell nivå.

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
För Borgerligt alternativ är det församlingarna som är Svenska kyrkans främsta närvaro i samhället. Det är här gudstjänstlivet äger rum, en stor del av kyrkans och Sveriges kulturarv förvaltas och hit som människor kommer i livets alla skeden för att få stöd och finna styrka.

För att vara relevant och tillgänglig, är det viktigt att Svenska kyrkan framträder så nära dem som lever och verkar i församlingen eller pastoratet som möjligt.
Eftersom det är i församlingarna som den viktigaste verksamheten äger rum ska huvuddelen av Svenska kyrkans ekonomiska resurser finns i församlingarna.