Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravrätt och begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Detta finansieras av begravningsavgiften.

Enligt begravningslagen har alla som är folkbokförda i Sverige oavsett trosinriktning rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och den som har ansvaret för gravplatsen kallas gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare bestämmer man över vem som får gravsättas i graven och ansvarar också för gravens skötsel. När 25-årsperioden är slut kan upplåtelsen av gravplatsen förnyas.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Avgiften ska täcka huvudmännens kostnader för den löpande begravningsverksamheten, det vill säga för att hålla och sköta begravningsplatser med mera. Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten, utom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

Om du vill veta mer om vilka rättigheter, möjligheter och skyldigheter som gäller vid ordnande av begravning, finns mer att läsa i  skriften ”Vad får jag för min begravningsavgift?”  Den är utgiven av Svenska kyrkans församlingsförbund, och finns att få på kyrkogårdsexpeditionen.

Följande kostnader täcks av begravningsavgiften:

 • Gravplats för kista/urna/plats i minneslund/plats i urngrav/urnlund
 • Gravsättning av kista/urna/aska
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoft*
 • Ceremonilokal inkl. vaktmästare
 • Transporter av kistan från bisättningslokal till
 • begravningsceremoni, till krematorium, och till begravningsplats

Detta kostar mer eller mindre för mitt dödsbo:

  • Kista eller svepning 
  • Kistdekoration
  • Annonsering
  • Transport av kistan från hem/sjukhus till bisättningslokalen
  • Begravningsgudstjänst (för icke medlemmar i Svenska kyrkan)
  • Urna
  • Minnesstund
  • Gravsten eller namnskylt
  • Skötsel av graven

 * I denna lokal tas kistan emot för förvaring och visning. Lokalen finns i Uppståndelsens kapell. Anhöriga och vänner har här möjlighet att se stoftet, den döde/döda, en sista gång och ta ett enskilt avsked.

Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
(Begravningslagen 10 kap. 1 §)

Ombud i Falköpings kommun: Håkan Elwér.

 Läs mer om begravningsombud här.