Askgravar

Askgravplats

Askgrav är ett relativt nytt gravskick med plats för två gravsättningar. Gravplatsen är till för askor med eller utan hölje, när hölje används skall det vara av förgängligt material som till exempel papp eller trä. Askgravplatsen är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden, för de som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. För beställning av en askgravplats vänd er direkt till kyrkogårdsförvaltningen. Askgravplatser finns idag på S:t Sigfrids, S:t Olofs, Åsle samt Yllestads kyrkogårdar.

Gravrätt med mera

Askgravarna upplåts för en tid av 25 år, detsamma som för övriga gravplatser, och som därefter kan förlängas på samma villkor. Ett gravbrev utfärdas för gravplatsen. Till skillnad från andra gravplatser med gravrätt har aksgravar begränsad gravrätt, vilket innebär att ett obligatoriskt skötselavtal är kopplat till graven. Detta skall täcka kostnaderna för skötseln av både gravplats och gemensamma ytor. Avtalet görs enligt principen om ett avräkningsavtal. Skötsel utlovas i högst 15 år, därefter sköts graven med ett år i taget så länge insatta medel räcker. Om insatta medel tar slut innan gravrättstidens utgång måste gravrättsinnehavaren erlägga erforderligt belopp för återstående gravrättstid.

Plantering, utsmyckning

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vård av gravplatsen och all plantering.
Besökare får medverka till smyckning av gravplatsen med snittblommor i vas och ljus i lykta. Dessa får placeras vid gravstenen. Individuell plantering får ej förekomma. Kransar, krukväxter, marschaller och lösa ljus får ej användas.

Åsle kyrkogård

Gravsten/Namnplatta

S:t Sigfrids kyrkogård:

Inom gravplatsens yta skall en gravvård placeras. Gravvårdens totala yta ovan mark får högst vara summan av 25 x 25 cm (625 cm2) och höjden högst 20 cm. Gravvården av sten anskaffas och bekostas av gravrättsinnehavaren. Montering/placering av gravvården görs i samarbete med kyrkogårdsförvaltningen.

Åsle kyrkogård:

Gravanordningen utgörs av en gemensam gravvård med stavkors och liljestensmotiv. På den får en namnplatta av bruneloxerad aluminium anbringas. Anskaffning och motering av denna ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningen men bekostas av gravrättsinnehavaren. Namnplattan får vara anbringad under gravrättstiden.

S:t Olofs kyrkogård

Beroende av gravplatsområde är gravvården av sten för ingravering av namn eller av ek med namnskylt. Gravvården av sten med en maximal yta av 35 cm x 35 cm anskaffas och bekostas av gravrättsinnehavaren. Montering/placering av gravvården görs i samarbete med kyrkogårdsförvaltningen. 

Yllestads kyrkogård

Gravplatserna är placerade utmed en stenmur som utgör gravvården. På muren få en namnplatta av bruneloxerad aluminium sättas upp. . Anskaffning och montering av denna ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningen med bekostas av gravrättsinnehavaren. För respektive gravplats finns möjlighet att montera hållare för vas och ljuslykta på muren. Detta bekostas av gravrättsinnehavaren.