Arbetarepartiet socialdemokraterna

Vilken är den viktigaste frågan för er i kyrkovalet?
Att utifrån kyrkans grunduppgifter skapa förutsättningar för att forma en kyrka i tiden. En öppen kyrka där alla skall kunna känna sig hemma oavsett etnicitet, ålder kön, sexuell läggning.

Det innebär utvecklingsarbete i form av:
• En utveckling av gudstjänstlivet ägnad att bättre kunna möta olika samhällsgruppers behov.
• En undervisning som ger möjlighet till dialog med moderna människor. Dop och konfirmation är kontaktytor med både ungdomar och deras familjer. Vi måste bli bättre på att följa upp och utveckla de kontaktytor vi skapar här.
• Diakonin ska bidra till att skapa mening och sammanhang i ett komplext och otryggt samhällsliv. Ensamhet och utanförskap möter vi med aktiviteter och enskilt stöd. Vi samarbetar med andra samhällsaktörer för att skapa resurser och utökade möjligheter att nå utsatta grupper i samhället. Skola och äldreomsorg är självklara områden för vår verksamhet.

Hur ser er vision ut för pastoratet om fem år?
Kyrkan har en en självklar plats i kommunen både fysiskt, själsligt och kulturellt. Satsningen på kyrkan mitt i stan är fullföljd och vi har en självklar mötesplats i centrum. En plats för vila, andakt, rekreation och kulturutbud.
På landsbygden har kyrkan stärkt sin ställning som navet i utveckling av bygden och vårdare av vårt rika kulturarv.

Diakoni och undervisning har utvecklats. Genom ett aktivt arbete för uppföljning av dop och konfirmation har fler familjer och ungdomar involverats i kyrkans arbete. Vår diakonala verksamhet är en viktig aktör i samhällsarbetet med svaga och utsatta grupper.

Vi är en miljömedveten kyrka som tar ansvar för skapelsen. Att värna miljön finns med som en självklar grund i helheten. Kyrkans verksamhet skall utgöra en förebild för myndigheter och företag vad gäller miljöfrågor.


Vad är viktigast att prioritera när de ekonomiska resurserna minskar?
Gudstjänst, undervisning, diakoni, mission är basen i kyrkans verksamhet. Dessa aktiviteter måste vi värna och utveckla. Samverkan med andra samhällsaktörer, till exempel kommun, region, frikyrkor kan vara ett bidrag att minska det ekonomiska trycket vad gäller lokaler, personal osv. Här krävs ett okonventionellt tänkande för att hitta nya infallsvinklar.

Vi kan inte kompromissa med tanken på att kyrkan skall finnas som ett stöd för människor i särskilt utsatta områden. Här är det extra viktigt att prioritera personal- och lokalbehov.

Hur kan vi vända trenden med minskande medlemstal?
Människan har en längtan efter gemenskap, samhörighet och sammanhang. Kyrkan äger medlen att tillfredsställa en sådan längtan. Här behöver vi hitta former för kommunikation och förnyelse av arbetsformer att nå ut till nutidsmänniskan. Begreppen fred, rättvisa och försoning ger en stadig grund för ett sådant arbete.

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
Synliggöra och förverkliga det kristna kärleksbudskapet för att skapa fred, rättvisa och försoning. Tillgodose människan behov av sammanhang och samhörighet som ger kraft att möta en splittrad och osäker värld.