Skog, EU-logga, naturvård
Foto: Shutterstock/IKON

Naturvårdsgallring av skog - Lugnet, Drängsered

Under vintern 2023 naturvårdsgallrade pastoratet via Södra för att skapa en lövskog med variation, synliggöra kulturlämningar och förstärka rekreationsvärdena.

Aktuell skogsmark ligger i Drängsered. I ett skogsområde cirka 500 meter bakom kyrkan, som kallas Lugnet.

Detta är gjort

Frihuggit grova tallar och ekar, där tre tallgrupper synliggjordes via röjning av sly i bottenskiktet runt de grova tallarna utmed slingan.
Tagit bort gran i träd- och bottenskikt.
Stigar och stenmurar är nu fria från ris och avverkningsavfall samt synliggjort kulturminneslämningar/fornlämningar/gravar. 
Punktvis rensat tre terassodlingar från ris så odlingsytor framträder och
synliggörs.
Skapat tio högstubbar per hektar - sparat fem grova toppar per hektar.
Bevarat bryn mot öppna ytor.

Investeringen görs med finansiering från Skogens miljövärden i landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

EU, logotyp, jordbruksfonden, landsbygd