Uthyrning/Upplåtelse av lokal

Här finner du information, samt avgifter och riktlinjer om uthyrning/upplåtelse av pastorats lokaler!

Uthyrning
Lokalerna kan uthyras till enskilda personer över 18 år eller organisationer. Hyrespersonen förbinder sig att i lokalerna inte bedriva sådan verksamhet som väcker anstöt eller strider mot kyrkans värderingar. I de fall man önskar boka lokalen dag före/efter arrangemang för iordningställande, dukning mm utgår halv hyra enligt prislista beslutad av kyrkofullmäktige, undantag är Nossebro församlingshems stora sal då den är omöblerad. Kyrkoherden äger på delegation från kyrkorådet rätt att neka uthyrning.

Upplåtelse
Det får inte förekomma verksamhet som strider mot Svenska kyrkans värderingar, kyrkoherden har delegation att besluta. Lokalerna upplåts i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravningar som ägt rum i vårt pastorat. I de fall man önskar boka lokalen dag före/efter arrangemang för iordningställande, dukning mm utgår halv hyra enligt prislista beslutad av kyrkofullmäktige, undantag är Nossebro församlingshems stora sal då den är omöblerad.

Lokalerna upplåtes hyresfritt till besök från andra församlingar inom Svenska kyrkan, kontraktssamlingar, stiftsarrangemang, samt till nomineringsgrupper inom Svenska kyrkan eller andra organ inom Svenska kyrkan, samt till ekumeniska samlingar där Svenska kyrkan är medarrangör.

 • Röda korset, Majblommeföreningen i Nossebro och Rädda Barnen får hyresfritt nyttja lokaler för sammanträden.

 • Lekåsa Hembygdsförening får hyresfritt nyttja Lilla salen i Lekåsagården för sammanträden.

 • Kyrkås Bygdeförening får hyresfritt nyttja Lilla salen i Kyrkåsgården för sammanträden.

Vid offentliga evenemang utgår taxa enligt prislista beslutad av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden har delegation att fatta beslut om hyreskostnad i speciella fall.

Servering av alkohol
Om hyrespersonen i slutet sällskap önskar servera alkoholhaltiga drycker över 2,8%, krävs tillstånd till detta. Sådant tillstånd meddelas av kyrkoherden på delegation från kyrkorådet.

Bokning
Bokning av lokaler sker hos pastoratets expedition i Nossebro; Ekenhuset Södra vägen 6. I samband med bokning träffas överenskommelse om hämtning och återlämning av nyckel.

Hyrespersonen ska i samband med mottagandet av nyckel skriftligen intyga att den tagit del av dessa riktlinjer och godkänt ovanstående villkor. Hyrespersonen får med sig ”Checklista för hyra av xx” där riktlinjer samt ordnings- och städföreskrifter för respektive lokal är nedtecknade.

Städning mm
Vid uthyrning eller upplåtelse av lokal åligger det hyrespersonen att svara för iordningsställande och städning av lokalerna. Vid utebliven eller ofullständig städning debiteras hyrespersonen kostnaden för städning. Kostnaden beräknas efter faktisk tidsåtgång. Hyrespersonen är skyldig att ersätta uthyraren för skador eller annan åverkan på utrustning samt lokal.

Övrigt
Vid särskilda omständigheter kan kyrkoherden bevilja uthyrning eller upplåtelse utöver dessa riktlinjer. Sådant beslut ska anmälas i kyrkorådets presidium.

Kostnad:
Nossebro församlingshem inkl. kök

 • Hela övervåningen                                 800:-               90 pers

 • Stora salen                                              600:-               70 pers

 • Lilla salen (Innanför skjutdörrar)           450:-               27 pers

 • Sammanträdesrummet (Klocksalen)    400:-               10 pers

 • Lokaler i bottenvåningen hyrs inte ut.

Kyrkåsgården inkl. kök

 • Hela Kyrkåsgården                                 600:-               40-50 pers

 • Lilla salen                                                400:-               10 pers

Lekåsagården inkl. kök

 • Hela Lekåsagården                                600:-               85 pers

 • Lilla salen                                                400:-               10 pers

 • Övervåningen                                        300:-               25 pers

Kyrkstugan, Barne-Åsaka 

 • Hela Kyrkstugan                                    600:-               30 pers

I våra lokaler råder förbud mot nötter och pälsdjur. Rökning är ej tillåten i våra lokaler. Lokaler upplåts som längst till kl. 22:30. I första hand ska lokalbehovet för pastoratets egen verksamhet tillgodoses.

Kyrkor i Essunga pastorat

Det finns 8 kyrkor i Essunga pastorat. Här kan du få information om samtliga dessa byggnader. Den äldsta kyrkan finns i Fåglum och den yngsta i Nossebro. Läs mer om våra kyrkor här nedan.

Här når du oss

Här hittar du telefontider samt pastorsexpeditionen Ekens öppettider.