Frågor & svar om begravningsverksamheten

Vi reder ut begrepp som gravrättsinnehavare, askgravlund och mer.

Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare är personen som står som ägare till gravplatsen. Det är hen som bestämmer vem som får lov att gravsättas på gravplatsen och det är hen som är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. När gravplatsen lämnas tillbaka så förlorar också gravrättsinnehavare rätten till att smycka gravplatsen. 

Minneslund

Minneslund är ett anonymt gravskick utan gravrättsinnehavare, de anhöriga får inte vara med vid urnsättningen. På minneslunden finns en gemensam smyckningsplats.

En minneslund är en gemensam och anonym gravplats som sköts utan kostnader för dem som har anhöriga gravsatta där.

I en minneslund finns ingen individuell gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan placerats och gravsättningen sker utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen gör Kyrkogårdsförvaltningen ett minnesbrev som sänds till de anhöriga. Minneslunden har en gemensam smyckningsplats och det är bara där som smyckning får ske. Snittblommor och ljus är tillåtna, men inte krukor, kransar, marschaller och liknande.

Minneslundar finns på kyrkogårdarna i Eslöv, Gamla Bosarp, Örtofta, Västra Strö, Holmby, Trollenäs, Stehag, Billinge, Östra Karaby och Reslöv.

Askgravlund

Askgravlundär ett gravskick utan gravrätt, det är kostnadsfritt att vila i en askgravlund, de anhöriga betalar endast för eventuell minnesplatta. De anhöriga får vara med vid urnsättning. Här vilar makar inte bredvid varandra. På askgravlunden finns det en gemensam smyckningsplats.

Askgravplats/askgravlund/urnlund finns på kyrkogårdarna i Reslöv, Västra Sallerup, Gårdstånga, Eslöv, Skarhult

Askgravplats

Askgravplats är ett gravskick med gravrätt, det vill säga att gravplatsen har exempelvis plats för två urnor. De anhöriga får vara med vid gravsättningen. Gravrättsinnehavaren betalar för skötsel i 25 år samt för minnesplatta. På askgravplatsen finns det en gemensam smyckningsplats.

Askgravplatser kan ses som ett mellanting mellan en konventionell gravplats och en minneslund. Gravsättningen sker i en stor gräsyta utan någon särskild markering av själva gravplatsen förutom i Eslöv där har man en liten sten markering och i Västra Sallerup ligger gravstenen på gravsättningsplatsen. Gravsättningen sker med närvaro av anhöriga.

Det finns en gemensam plats där man kan sätta upp en namnplatta med inskription. Det finns även en gemensam smyckningsplats. Snittblommor och ljus är tillåtna, men inte krukor, kransar, marschaller och liknande. På Askgravplatsen är det möjligt för makar/partner/anhöriga att vila tillsammans, förutom i Gårdstånga där finns det endast singelplatser.

Askgravplats/askgravlund/urnlund finns på kyrkogårdarna i Reslöv, Västra Sallerup, Gårdstånga, Eslöv, Skarhult

Urngravplats

Urngravplats är en gravplats med gravrätt, här får gravrättsinnehavaren själv bekosta gravsten och får plantera egna växter. Ofta finns det regler som styr varje kvarter, reglerna styr hur gravstenarna ska se ut, höjd och bredd. De kan också styra vilka växter du får lov att plantera. Du får kanske inte plantera stora växter eller träd.

Kistgravplats

Kistgravplats är en gravplats med gravrätt. Här har gravrättsinnehavaren större möjlighet att själv styra över växter och gravsten, men även på kvarter med kistgravplatser kan det finnas regler som styr höjd på gravsten och växter.

Kistgravlund

Kistgravlund är ett gravskick utan gravrätt, de anhöriga får vara med vid gravsättningen, det är kostnadsfritt att vila i kistgravlunden. De anhöriga betalar endast för minnesplatta. På en kistgravlund finns det gemensam smyckningsplats.
Kistminneslund är ett anonymt gravskick utan gravrätt. De anhöriga får inte vara med vid gravsättningen och gravplatsen märks inte ut. Det är gratis att vila i kistminneslund. Gemensam smyckningsplats. Det är dock svårt att dölja var kistan är nedsänkt.

Spridning av aska i vatten eller naturmark.

Detta kräver att de anhöriga söker tillstånd till länsstyrelsen i det län där detta ska ske.

Ny gravplats

När vi upplåter en ny gravplats så gör gravrättsinnehavare en ansökan om att få sätta en gravvård/gravsten på gravplatsen. Vi är då skyldiga till att se till att kvartersreglerna följs samt att det inte står något stötande på stenen. Stenen ska också vara korrekt monterad med godkända dubb. I ansökan ska också stå var på gravplatsen gravvården/gravstenen skall placeras.

Häckar

Begravningsverksamheten äger alla omgärdeshäckar, skiljehäckar och alla rygghäckar. Det betyder i praktiken att en skyffeljärnsbredd in på alla gravplatser är vår yta att sköta. Vi sköter dock inga rabatthäckar som står på gravplatser utan skötsel, dessa är inte våra.