Foto: Renée Backe

Allhelgonavandring

Vad är alla helgons dag? Varför firar vi det? Och varför tänder vi en massa ljus på gravarna den här helgen? Tillsammans gör vi en resa bland biskopar på 400-talet, häxor och helgon och pratar om livet och döden. Barnen får avslutningsvis måla en tavla hur de tänker sig att himlen skulle kunna vara, vare sig man tror eller inte. Dessa tavlor kommer sedan att hänga i kyrkan under hela allhelgonahelgen.

Plats: Kyrkan

Tid: 45 min

KOPPLING TILL LÄROPLANEN:

Religion - syfte

  • Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konfikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.
  • Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med kopp­ling till religioner och andra livsåskådningar.
  • Undervisningen ska stimulera eleverna att refektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.
    Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i för­hållande till sig själva och sin omgivning.
    LGR11