Foto: Mattias Pettersson

Lista kyrka

Här kan du se vad som är på gång just nu och läsa mer om Lista kyrka

Lista kyrka tillhör Västra Rekarne församling och är en medeltida landsortskyrka som byggdes på 1100-talet. Den består av ett långhus med tresidigt kor i öster, gravkor och vapenhus i söder och sakristia och en värmekammare i norr.

Kyrkans murverk är medeltida i långhuset, vapenhuset och sakristian.

Murarna är i huvudsak uppförda av natursten, men även av tegel. Kyrkan har sadeltak, långhusets tak är valmat. Gravkoret har ett pyramidtak som är försett med en sluten lanternin och spira.

Väster om kyrkan finns en klockstapel som byggdes om 1784, troligen är den betydligt äldre än så. De spåntäckta taken och den omgivande kyrkomiljön med klockstapel och byggnader är viktiga för kyrkans utseende och speciella karaktär.

  • Kyrkan rymmer 70 sittande personer.

Adress

Lista kyrka, 635 14 Eskilstuna

 

Foto: Mattias Pettersson

1100-talet.

Vid okänd tidpunkt under 1100-talet byggdes en liten romansk stenkyrka vars södra och norra långhusväggar ännu ingår i den nuvarande kyrkans mittparti. Långhusets inner­mått var 8 m x 5,5 m. Murskarvarna kan ses från vinden. Den ännu bevarade sydportalen hade fram till 1890-talets restaurering ett rakslutet tympanon, bestående av en till 1000-talets mitt date­rad sten med ristade drakslingor men utan text.  Till portalen hör en ännu bevarad medeltida dörr med smidda järnbeslag. På ringen finns en runinskrift med aposteln Petrus och S:t Nikolaus namn, vilket kan tyda på att dessa varit kyrkans skyddshelgon. 

 

Foto: Mattias Pettersson

 Predikstolen

Tillver­kad av snickaren Nils Hell­ström i Jäder och skänktes 1801 av löjtnant C.E. Rid­derhjerta på V argarn. Åren 1821-1893 var den placerad ovanför altaret. Den 1600-talspredikstol med Paulis och Härds vapen som nu finns i Råby-Rekarne kyrka kan tidigare ha tillhört Lista.

 

Foto: Mattias Pettersson

Altaret

Altaret pryds av en triptyk av Gerda Höglund, målad 1930. Den triptyk från 1400-talets senare del, med Zacharias Paulis och hans maka Brita Härds vapen samt årtalet 1660, vilken nu finns i Råby-Rekarne kyrka kan möjligen tidigare ha funnits i Lista kyrka.

 

Foto: Mattias Pettersson

predikstolskorgens

På predikstolskorgens framsida sitter en liten målning på kopparplåt med silverram. Målningen visar den korsfäste Kristus samt kyrkofadern Hieronymus och S:ta Katarina av Alexandria. På ramen finns en vapensköld och fyra initialer, av allt att döma syftande på biskopen i övre W armin (Ermland) i Polen, Simon Rudnicki (d. 1621), fram till 1603 koadjutor vid ärkebiskopsstolen i Gniezno (Gnesen).

 

Foto: Mattias Pettersson

Kyrkogården

Kyrkogården hade i äldre tid stenmur och en murad stiglucka i väster. Denna revs dock i samband med kyrkans restaurering 1893. Vid korets norra sida står en gravhäll över inspektoren Jacob Graan och hans maka Anna Margareta Törneros. Årtalet kan möjligen läsas 1607.