Foto: IKON

GDPR - nya dataskyddsförordningen

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.

Nya dataskyddsförordningen

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning. 
Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. På så sätt kan man hänga med i den digitala utvecklingen, samtidigt som man minskar risken för den personliga integriteten.

Den 25:e maj 2018 blev förordningen svensk lag. Därför pågår just nu en omfattande anpassning till GDPR i Svenska kyrkan. Anpassningen handlar om att inventera och anpassa de tekniska systemen samt se över och justera arbetssätt och rutiner. Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med miljontals personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid kyrklig handling såsom vigsel och dop

Vid vigsel och dop behandlas och sparas personuppgifterna i Svenska kyrkans kyrkobokföringsregister, KBOK. Personuppgifterna raderas när medlemskapet i Svenska kyrkan upphör med undantag för uppgifter som måste sparas enligt kyrkoordningen kap. 56 1 §, uppgifter om kyrkliga handlingar som ägt rum i Svenska kyrkans ordning (ministerialböcker). (SvKB 2003:9)

INFORMATION OM SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I 
SAMBAND MED ANMÄLAN TILL FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i 
samband med anmälningar till församlingens verksamhet, sparas bara så länge 
verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor exempelvis lägeravgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

Vid kursverksamhet i samarbete mellan församlingen och Sensus studieförbund lämnas personnumret till Sensus. (Även Sensus följer GDPR.) Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård. Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst. Du har enligt GDPR artikel 7 rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. För att få veta vilka uppgifter Eskilstuna pastorat behandlar om dig, skickar du en undertecknad begäran till Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna. Observera att Eskilstuna pastorat enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för pastoratets egen verksamhet och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återta ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten. Telefonnummer till Eskilstuna pastorats växel är 016-17 07 00.

INFORMATION OM SAMTYCKE TILL ATT VARA MED PÅ BILD

Vi använder bilder och ibland filmer för att berätta om vår verksamhet. För att visa levande verksamhet behövs bilder och filmer på människor. Materialet vi tar används i informationsmaterial, i pastoratets tidning (som delas ut till samtliga hushåll i pastoratet), på våra webbplatser och i sociala medier. Bilder och filmer gallras ut när de inte längre känns aktuella, men visst material sparas om det finns ett intresse att dokumentera byggnader eller verksamhet. När det gäller film och fotografering i våra olika grupper tar vi in separata, skriftliga samtycken för detta. Den som samtyckt till att bli fotograferad eller filmad kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. För att återta ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten. Telefonnummer till Eskilstuna pastorats växel är 016-17 07 00. Vid offentliga arrangemang i våra kyrkor informeras tydligt i de fall vi kommer att fotografera eller filma.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Eskilstuna pastorat. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna pastorats verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång till Eskilstuna pastorat, Box 307, 631 04 Eskilstuna, telefon 016-17 07 00,
e-post: eskilstuna.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se.