Vi samarbetar med Sensus

Engelbrekts församling samarbetar med Sensus studieförbund.

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

Läs mer om Sensus studieförbund:

Studiecirklar och evenemang

Medlemsorganisationer