Foto: Christian Appelsved

Vanliga frågor om Columbariet

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Columbariet.

Vanliga frågor om Cloumbariet

Nej det får man inte.

Enligt 6 kap. i begravningslagen får stoft eller aska som har gravsatts på en begravningsplats inte flyttas från en gravplats för att gravsättas någon annanstans. Tillstånd får dock ges till en sådan flyttning om det finns särskilda skäl för det och om det är klarlagt var stoftet eller askan ska gravsättas på nytt.

Till särskilda skäl räknas:

  • att misstag har skett vid gravsättningen.
  • att sammanföring av makar eller av föräldrar och minderårigt barn aktualiseras.
  • att en flykting eller invandrare i vissa fall bör tillåtas att till sitt hemland föra med sig stoftet eller askan av en i Sverige avliden anhörig.

Att få en grav och gravsättas kostar inget, det betalas via begravingsavgiften man betalar via skatten. Däremot är en grav i Columbariet en gravrätt med begränsad gravrätt. Det innebär att man som gravrättsinnehavare inte får göra vad som helst utan vissa villkor finns. Till exempel att nischplattan är församlingens egendom och att den text som ingraveras bekostas av dödsboet samt att en skötselavgift för 25 år tillkommer på det.

Efter 25 år kan gravrätten förnyas med 15 år till.

Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer. Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas, kan förnya gravrätten eller återlämna den.

Gravboken saknar ibland helt uppgift om aktuell innehavare till gravplats. Genom att skylta dessa gravar vill församlingen få kontakt med någon som besöker graven och då också en möjlighet att få en ny gravrättsinnehavare. Skyltarna kommer att sitta uppe i minst 2 år.

Graven kommer efter 25 år från den senaste gravsättningen att anses återlämnad om det inte finns någon ny gravrättsinnehavare eller om gravrätten är återlämnad av en befintlig gravrättsinnehavare. Det innebär att gravrätten återgår till Engelbrekts församling och graven kan tömmas på de urnor som är gravsatta där. Askan grävs ner på en kyrkogård som slutförvaring. Det blir ingen ny gravplats där utan det blir en speciell plats för dessa askor. Graven kan sedan återupplåtas för nya gravsättningar.

Nej det får man inte, en ny gravplats upplåts i samband med att ett dödsfall har inträffat.

Från 1916 uppläts mot en avgift egen gravplats med nyttjanderätt enligt lag om nyttjanderätt till gravplats. Det är härifrån uttrycket köpegrav härrör. I de avtal som slöts kom parterna överens om vilken tid nyttjanderätten omfattade. Oftast uppläts nyttjandet av gravplatsen för all framtid men från 40-50 talet blev det vanligare att tidsbegränsa nyttjanderätten till 50 år. Idag upplåter man inte gravar för all framtid utan man har begränsat det till 25 år men möjlighet till förnyelse.

Det finns många All framtidsgravar kvar och så länge det finns en levande gravrättsinnehavare löper gravrätten vidare.

Efter 1964 då gravrättslagen infördes blev det allt ovanligare med avtal på All framtid.

Ja, gravrättsinnehavaren får när som helst återlämna gravrätten till församlingen. Detta görs skriftligen på en blankett gravrättsinnehavaren kan begära från Engelbrekts församling.

Ja det kan man vara.