Långasjö kyrka

Långfredagen

DU HITTAR ORDNINGEN FÖR LÅNGFREDAGENS GUDSTJÄNST HÄR

Ordning för Långfredagen

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Helige Gud,
tack för att din Sons död på
korset har räddat oss från den eviga döden.
När ångest drabbar och vi frågar varför du har övergivit oss,
bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike.
I Jesu namn.
Amen.

 

Psalm 144

O huvud, blodigt, sårat, av hån och smälek höljt.
O huvud, slaget, fårat, i kamp och ångest böjt.
O huvud som skall siras med ärans krans en dag,
men nu med törne viras, dig ödmjukt hälsar jag.

O ansikte, du höga, som nyss betvang en värld,
din makt nu gäller föga, din fägring är förtärd,
din glans till intet vorden. O, vem har släckt den blick
vars ljus allt ljus på jorden i klarhet övergick?

Den börda du har burit min synd och ondska är,
den skörd som du har skurit jag sådde, Herre kär.
När skuldens tyngd mig böjer hos dig jag söker råd.
Till dig mitt rop jag höjer: se ned till mig i nåd!

 

EVANGELIUM (Matteusevangeliet 27:32-56)

På vägen träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgata, vilket betyder Skallen, gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.

Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.” Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. ”Han har ju sagt att han är Guds son.” På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, Min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.” Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många.

När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.” Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, på korset ser vi att din kärlek inte har någon gräns.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Herre, ge världen hopp mitt i lidandet.

Låt alla fattiga och förtryckta uppleva

din välsignande närvaro och ditt stöd.

Ge tillförsikt och mod i människors strävan

efter bättre levnadsvillkor.

Låt Jesu Kristi föredöme bli tydligt för oss

i de rika länderna, och hjälp oss att förstå

vår del i världens nöd.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Bevara våra församlingar från att blunda

för att människor far illa inom och utom kyrkan.

Hjälp oss att bereda rum för varandra:

för vältalighet och lågmäldhet,

för trygghet och för utsatthet,

för glädje och för smärta,

för frimodighet och blyghet,

för allt som vi finner hos oss själva och hos varandra.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Låt din sons kors vara tydligt för vår inre blick.

Hjälp oss att lägga av de bördor vi bär på inför dig.

Bevara oss från att plåga oss själva

med det som du har förlåtit och befriat oss från.

Vi ber att du väcker det jubel som kommer från

skapelsens djup över att världen är försonad

och att din kärlek övervinner allt.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Tack, Gud, som genom din son ger ditt liv

för att ge oss liv. I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

 

Psalm 280

Jesus min Herre, dig vill jag älska, du som i döden älskade mig.
Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig.
Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig.

Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne, gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild.
Giv mig mer kärlek, mod att försaka, djupt i mitt hjärta prägla din bild.
Gid mig mer kärlek, mod att försaka, djupt i mitt hjärta prägla din bild.

Tag mina händer, tag mina fötter, öga och öra tag, Herre kär.
Hela mitt hjärta vill jag dig giva, Jesus, min Herre, din blott jag är.
Hela mitt hjärta vill jag dig giva, Jesus, min Herre, din blott jag är.

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM

 --- --- --- 

Dagens kollekt går till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Swishnummer: 123 340 90 34