GDPR - E-post

Om du skickar e-post till Emmaboda pastorat

När du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera e-posten samt genom i vissa fall skicka det vidare till rätt mottagare inom Emmaboda pastorat. 

Vi undviker att använda e-post när vi skickar känsliga uppgifter. När vi mottagit och läst e-post, bestäms om uppgifterna ska bevaras eller raderas.

Om känsliga uppgifter inkommer via e-post skrivs e-posten ut och överlämnas till rätt person som berörs av innehållet, därefter kommer vi, beroende på innehållet i e-postmeddelandet, antingen radera meddelandet eller arkivera det enligt arkivlagstiftningen.

Den lagliga grunden för rutinmässig hantering av e-posten är berättigat intresse av att e-postmeddelandet hanteras och bevaras, vilket bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

Om du nämner ditt medlemskap i Svenska kyrkan innebär detta att vi även behandlar uppgifter om din religiösa övertygelse.

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera personen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall.

Vi gallrar all e-post regelbundet.