GDPR - Dina rättigheter

Här kan du läsa om dina rättigheter

Du har rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig behandlas. Om behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna och med information om:

 • ändamål med behandling. 
 • om personuppgifterna överförs till extern mottagare.
 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas. 
 • hur länge Emmaboda pastorat planerar att behandla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse av personuppgift

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. I vissa fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som är ofullständiga.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller exempelvis när:

 • dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för ändamålet som uppgiften behandlats för.
 • du invänder mot behandlingen av personuppgiften och det inte finns ett berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre.
 • du har återkallat ditt samtycke till behandlingen av personuppgiften och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. 

Rätt till begränsning av behandlingen av personuppgiften

 • du har rätt att kräva att behandlingen begränsas, exempelvis:om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen begränsas istället för att uppgifterna raderas.
 • under den perioden du bestrider personuppgifternas korrekthet.
 • om Svenska kyrkan inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • om du invänt mot behandlingen och väntar på en kontroll av Svenska kyrkans berättigade skäl väger tyngre än dina berättigande skäl.
 • om personuppgiftesbehandlingen begränsas kommer vi enbart att lagra dina personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

Rätt till att flytta personuppgifter

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar.

Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Svenska kyrkan.

Rätt att göra invändningar

Emmaboda pastorat behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse.

Rätt att dra tillbaka samtycke

Om du har samtyckt till att Emmaboda pastorat får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna.