Foto: Alva Ledung

Stensäkerhet - provtryckning av gravstenar

En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Vart femte år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.

AKTUELLA SÄKERHETSKONTROLLER

Ekerö pastorat kommer att utföra provtryckningar på Adelsö, Munsö och Lovö kyrkogård samt Lovö skogskyrkogård mellan maj och oktober 2023.

Som huvudman för begravningsverksamheten är Ekerö pastorat skyldig att se till att begravningsplatsen är en säker miljö för både besökare och för anställda. Gravstenar som är dåligt förankrade kan utgöra fara och det har förekommit att människor skadats allvarligt av vältande gravstenar.

CGK, Centrala Gravvårdskommittén, har tagit fram riktlinjer för stensäkringsarbetet och rekommenderar att stående gravstenar över 30 cm ska provtryckas var femte år. Stenen utsätts för 35 kilos tryck och/eller dragkraft vilket den ska klara utan att påverkas.
Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för säkerhet, vilket bland annat innebär att gravstenarna måste klara ett trycktest, vara dubbade korrekt och inte luta för mycket.

Om en gravsten utgör en risk informeras gravrättsinnehavaren om att gravstenen inte är godkänd samt när den ska vara åtgärdad. Vi sätter även en skylt på gravplatsen med information om att stenen är nedlagd av säkerhetsskäl.
Om du inte fått något brev trots att din sten är nedlagd vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen, se nedan.

Det är viktigt att gravstenen åtgärdas om den blir underkänd. En gravplats kan bli bedömd som vanvårdad om en gravsten står med stöttor en längre tid eller att stenen blir liggande när datum för åtgärd passerat. Ett vanvårdsärende kan resultera i att huvudmannen tar tillbaka ansvaret för gravplatsen.

Arbetet med provtryckning kan påverka upplevelsen på kyrkogården under en period. Vi ber dig ha överseende med att detta behöver genomföras, för både besökares och personalens säkerhet.

Vem ansvarar för att åtgärda en underkänd gravsten?

Begravningslagen beskriver vem som har vilket ansvar för gravstenen.

Huvudmannens/pastoratets/församlingens ansvar:

  • Att utföra kontroller så att kyrkogården är en säker plats att vistas på (2 kap 12 §).
  • Att godkänna gravrättsinnehavarens gravstensritning utifrån gravplatsens placering på kyrkogården. Kyrkogårdsförvltningen bedömer utefter vissa kriterier, bland annat gravstenens mått och utformning, att den monteras enligt CGK's riktlinjer samt att gravstenen inte strider mot god gravkultur.

Gravrättsinnehavarens ansvar

  • Att ta ansvar för att gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljö och säkerhet på gravplatsen (7 kap 30 § och 31 §).

Gravstensfirmans ansvar:

  • Att stenen är säkert monterad.

Vem kontaktar man för åtgärd om gravstenen blivit underkänd?

Det är du som gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och beslutar hur den underkända gravstenen ska åtgärdas.

Som gravrättsinnehavare kan man välja att åtgärda stenen själv. Montering ska ske i enlighet med Centrala Gravvårdskommiténs (CGK) riktlinjer

Väljer du att anlita en entreprenör kan du vända dig till en gravstensfirma.

Istället för att åtgärda den stående stenens förankring kan man ansöka om att montera om stenen till en liggande häll. En ansökan om liggande häll behöver skickas till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande.
När en sten monteras liggande kan planteringsytan framför stenen eventuellt behöva flyttas, beroende på stenens storlek. En liggande häll har ett större behov av rengöring än vad en stående sten har.

Det går också att ansöka om att ta bort gravstenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare. En gravplats behöver inte ha en gravsten. Alla ansökningar om borttagande behandlas individuellt utifrån de regler som finns för det området på den kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ