Foto: istock

Samverkan och nätverk

IOP, Föreningen Välkommen till Mälaröarna, Nätverket Öar utan gränser

IOP - idéburet offentligt partnerskap mellan Ekerö pastorat och Ekerö kommun

I januari 2020 tecknades en överenskommelse mellan Ekerö pastorat och Ekerö kommun, ett s.k IOP (idéburet offentligt partnerskap) som sträcker sig över perioden 2020 - 2022.  Överenskommelsen syftar till att skapa bred samverkan och mobilisera det civila samhället i Ekerö kommun.

Mål med samverkan är att:

  • Möjliggöra att nyanlända invånare i Ekerö kommun kopplas samman med välkomnande nätverk/mentorskapsprogram i kommunen med etablerade invånare.
  • Erbjuda nyanlända kommuninvånare skänkta möbler, husgeråd och kläder.
  • Erbjuda öppna och inkluderande språkfrämjande aktiviteter för målgruppen nyanlända kvinnor.
  • Erbjuda öppna och inkluderande språkfrämjande aktiviteter för nyanlända familjer.
  • Samverka med kommunens socialtjänst för att hitta bostäder till nyanlända efter etableringstidens slut.
  • Samverka med Ekerö kommuns Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium (CVAG) rörande förberedande arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.
  • Löpande utveckla samverkan för att gemensamt hitta lösningar på lokala samhällsutmaningar, inom ramen för överenskommelsen

Läs mer om vår samverkan med kommunen och IOP.

Facebookgruppen Välkommen till Mälaröarna - Öar utan gränser

 ”Välkommen till Mälaröarna-Öar utan gränser”.

Facebookgruppen är ett forum för att välkomna nyanlända mälaröbor, skapa mötesplatser och underlätta för delaktighet i lokalsamhället. Alla som vill lära känna varandra och göra det lätt att komma som ny till Mälarööarna är välkommen. Du kan vara nyanländ eller ha bott länge på öarna. Här knyts kontakter, presenteras nya initiativ, förmedlas möbler liksom inbjudningar till diverse inkluderande aktiviteter och föreläsningar. Gå in och följ på facebook.

Föreningen Välkommen till Mälaröarna

Välkommen till Mälaröarna är en förening som bygger sociala nätverk för och med nyanlända i ekerö kommun "Välkommen till Mälaröarna".

Nätverket Öar utan gränser

Öar utan gränser är ett kommuninitierat nätverk där föreningar, privatpersoner och Ekerö kommun samverkar för att välkomna nyanlända mälaröbor, skapa mötesplatser och underlätta för delaktighet och gemenskap i lokalsamhället. Svenska kyrkan Ekerö pastorat är med i detta nätverk.

Ekerö kommun - Öar utan gränser

Vill du engagera dig, har frågor eller egna idéer - tveka inte att kontakta oss! 

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

EKERÖ PASTORAT

Integrationssamordnare

Mer om Karin Gustafsson

karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se #integrationssamordnare