Prästtjänster och samverkan i pastoratet

I Ekerö pastorat skall det finnas minst fem prästtjänster inklusive kyrkoherden. 
I nuläget finns sex prästtjänster, fördelade som följer: 
Kyrkoherde 100% med tjänstgöring i hela pastoratet. 
Biträdande kyrkoherde 100 % med tjänstgöring i hela pastoratet. 
1 komminister 100% med huvudsaklig men ej uteslutande tjänstgöring i Adelsö - Munsö församling. 2 komministrar vardera 100 % med huvudsaklig men ej uteslutande tjänstgöring i Ekerö församling. 1 komminister 90% med huvudsaklig men ej uteslutande tjänstgöring i Lovö församling. 

Gudstjänster firas regelbundet i hela pastoratet, framför allt på söndagar och helgdagar och i lägre utsträckning i veckorna. 
Gudstjänst- och musiklivet är förhållandevis självständiga i de olika församlingarna, men vid vissa tillfällen samman lyses gudstjänster till en församling. Det finns kyrkokörer i samtliga församlingar och det finns kyrkomusiker knuten till var och en av församlingarna, dock med olika tjänstgöringsgrad. 
I Lovö församling, som är den till antal medlemmar sett minsta församlingen, firas huvudgudstjänst tre gånger i månaden, där en av gudstjänsterna firas i Drottningholms slottskapell som dock inte ägs av pastoratet. På sommaren firas inte huvudgudstjänst i Lovö församling, utan gudstjänstlivet består i huvudsak av musikgudstjänster. Så är även fallet i Adelsö - Munsö församling. 
Barnkörer finns i Ekerö och Lovö församlingar, seniorkör och gospelkör övar i Ekebyhovskyrkan men är pastoratsövergripande. 
I Ekerö församling finns två äldreboenden där pastoratet har ett regelbundet gudstjänstliv. 

I konfirmandarbetet samverkar församlingarna med gemensamma konfirmandgrupper och den del av undervisningen som äger rum i pastoratet sker i huvudsak i Ekebyhovskyrkan i Ekerö församling. Det vuxenpedagogiska arbetet är pastoratsövergripande och sker i olika hög utsträckning i alla tre församlingar. 

Öppen förskola finns i alla församlingar. 
Pastoratet i samarbete med Ekerö kommun är huvudman för en heltidsförskola som är belägen i Ekerö församling intill Ekebyhovskyrkan och församlingsexpeditionen. Konfessionell undervisning får enligt lag inte ske i den verksamheten, men en präst har kontakt med förskolan och rektor deltar i pastoratets ledningsgrupp och medarbetarsamlingar. Förskolans upptagningsområde är hela pastoratet. 

Diakonalt arbete bedrivs i alla tre församlingar, men diakonimedarbetarna arbetar pastoratsövergripande med olika verksamhetsområden snarare än territoriellt. 
Det finns gemenskapsträffar av olika slag i alla församlingar. 
lntegrationsarbetet bedrivs pastoratsövergripande men utgår i huvudsak från Ekebyhovskyrkan i Ekerö församling. 

Ekerö pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i den del av Ekerö kommun som utgör pastoratets territoriella område, d.v.s. hela kommunen utom Färingsö församling. Den administrativa delen av arbetet är gemensam för församlingarna. I det praktiska kyrkogårdsarbetet finns det arbetslag eller medarbetare knutna till vardera församlingen och det dagliga arbetet är därmed självständigt församlingarna emellan. Dock finns samverkan med gemensamma arbetslagsträffar, utbildningar och visst samarbete när så behövs. 

Kommunikation och administration är gemensam för pastoratet vars administrativa centrum finns i Ekebyhovskyrkan i Ekerö församling. 
För medarbetarna äger gemensamma pastoratssamlingar regelbundet rum med samtliga medarbetare utom heltidsförskolans personal.