Pastoralt program

Gudstjänst. Undervisning

Gudstjänst 

I gudstjänsten blir församlingen synlig som Kristi kropp, evangeliet blir förkunnat och sakramenten räcks åt den enskilde att leva i och av. 

Ekerö pastorats målsättning är ett gudstjänstliv med olika typer av gudstjänster som präglas av öppen gemenskap, där bönen är central och där Kristus är gudstjänstens självklara centrum. 

Eftersom avstånden inom pastoratet är relativt stora och vi sett att församlingsengagemang huvudsakligen sker i den församling där man bor, behöver vi skapa förutsättningar för ett rikt gudstjänstliv i var och en av de tre församlingarna. 

För att uppfylla målet med olika typer av gudstjänster ska gudstjänstlivet rymma en mångfald av uttryck, med högmässor, psalmaftnar, temagudstjänster, familjegudstjänster, sinnesrogudstjänster, meditativa gudstjänster; verkstadsgudstjänster, gudstjänster som präglas av glädje, energi, gudstjänster med betoning på sång och musik, dopgudstjänster, konfirmationsgudstjänster, vigsel-och välsignelsegudstjänster och begravnings - och minnesgudstj änster. 
Vi ska utveckla arbetet med digitala andakter och gudstjänster så att vi möter behovet av digital/fygital närvaro. 
För att uppfylla målet att gudstjänsterna ska präglas av öppen gemenskap ska vi vidta åtgärder för att välkomna både dem som har liten eller ingen erfarenhet av att fira gudstjänst och dem som har firat gudstjänst regelbundet under lång tid. 
Vi ska aktivt underlätta för människor att komma till gudstjänst, till exempel genom att erbjuda kyrktaxi, skjuts med engagerade församlingsmedlemmar eller andra kreativa åtgärder eller genom att i förväg välkomna människor som kommer med anledning av tacksägelsen för de i församlingen avlidna. 
Vi ska medvetet verka för att fler människor blir delaktiga i gudstjänsten och kyrkkaffet och att broar byggs mellan verksamheter och gudstjänstliv. 

Detta kan göras på olika sätt i pastoratet, och nedanstående åtgärder kan genomföras i en eller flera av de tre församlingarna. 

Fler gudstjänstdeltagare än präst, musiker, kör - eller solosångare och kyrkvärdar ska bjudas in att medverka med t.ex. vittnesbörd/delande eller i gudstjänstens olika liturgiska moment. Föräldrar till t.ex. barnkörbam, konfirmander och konfirmandföräldrar skall engageras i gudstjänsten. 

Vi ska aktivt arbeta för att fler har möjlighet att förbereda gudstjänsten, till exempel genom samtalsgrupper och bibelstudier inför gudstjänsten, genom gudstjänstgrupper och genom att förlägga vissa gudstjänster och andakter i hemmen. 
För att uppfylla målet att Kristus är gudstjänstens självklara centrum ska gudstjänsterna vara väl förberedda och genomtänkta. 

Mot bakgrund av det ansträngda läge världen befinner sig i är det också angeläget att kyrkan vänder sig till Gud i bön om hjälp och med beredskap till efterföljelse. 
Omvärldsanalysen visade på behovet av att pastoratet bidrar till existentiell hållbarhet, vilket innebär att vi ska sträva efter att i förkunnelse och liturgi synliggöra Kristus, berätta och påminna om hans närvaro och omsorg och stärka människor i tron på löftet att Jesus är med oss alla dagar till tidens slut.
Nattvard ska firas regelbundet, även på de äldreboenden där pastoratet upprätthåller ett gudstjänstliv. 

Undervisning 
Den kristna församlingens undervisning utgår från det Jesus Kristus lärt sina lärjungar om Guds rike och ett liv i efterföljelse. 
Tron genomsyrar allt vi gör och vi vill sprida kunskap om den. Vi behöver ta på allvar att det sätt vi gestaltar vår tro också är att sprida kunskap om vad ett kristet liv innebär. 

Ekerö pastorats målsättning är att undervisning om kristen tro och lära ska erbjudas alla åldrar så att intresse för kristen tro kan väckas hos nya människor och att de troende får möjlighet att reflektera över sin tro. 

För att uppfylla målet behöver det finnas olika nivåer i församlingens undervisning. 

Vi ska bedriva verksamheter som riktar sig till barn och barnfamiljer och tillvarata möjligheten att förmedla den kristna trons berättelser och kunskap om kyrkans liv, så som den uttrycks i kyrkoår och traditioner. 

Vi ska aktivt arbeta med konfirmandrekrytering, konfirmandundervisning och uppföljande arbete efter konfirmandtiden. Exempel på sådan uppföljning är ungdomsgrupp och ledarutbildning för att rusta unga församlingsmedlemmar för ledaruppdrag i pastoratet. 

Vi ska erbjuda undervisning för vuxna som kan leda till dop och/eller konfirmation. 
Vi ska erbjuda undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära till den som vill bli medlem i någon av våra församlingar. 

Vi ska möjliggöra meningsfull och utvecklande bibelläsning genom att erbjuda gemensamma bibelstudier och bibelsamtal i olika former. 

Vi ska anordna olika former av aktiviteter som syftar till ökad kunskap om kyrkans tro och liv, till exempel kyrkogårdsvandringar, föreläsningar och föredrag, lunchträffar med teman, samtal kring viktiga ämnen, genomgång av kommande söndags bibeltexter. 

En viktig del i pastoratets undervisning är kommunikationen utåt, till alla dem som bor i pastoratet, vare sig de är medlemmar eller inte. I våra kommunikationskanaler ska vi inte bara informera i syfte att möjliggöra för människor att hitta till våra verksamheter, utan även bidra till ökad kunskap om kristen tro, Svenska kyrkan och församlingarna i Ekerö pastorat. 

Vi ska aktivt ta tillvara varandras goda kunskaper och egenskaper i församlingens undervisning. Det kan innebära att någon besöker en körövning för att berätta mer om den tid i kyrkoåret vi just då befinner oss i och vilken betydelse det har i ett kristet liv. 
Det kan innebära att någon delar med sig av sin kunskap i samband med ett kyrkkaffe eller en träff i öppna förskolan, att vi berättar om det miljömedvetna arbete som utförs på våra kyrkogårdar. 

Det kan innebära att vi vid lämpliga tillfällen medverkar vid arrangemang där andra än pastoratet eller Svenska kyrkan står som avsändare. 
Vi ska sträva efter att alla kristna ser sig själva som delar i en helhet där vi behöver varandra och varandras kunskaper och erfarenheter. 

Vi ska möjliggöra för människor att växa i kunskap och dela med sig av kunskap genom att vara en plats som gärna tar emot praktikanter, människor som behöver arbetsträna eller på andra sätt vara i en lärande miljö.