Foto: Lars Lindgren

Mission

Grunden för vår mission är att Kristus sänder oss ut att vittna om och arbeta för Guds rike. 
Ekerö pastorats målsättning med att utöva mission är tvåfaldigt: 

- Att genom dop eller inträde inlemma nya medlemmar i våra församlingar.
- Att för våra medlemmar skapa en miljö där det är möjligt för den helige Ande att väcka och/eller fördjupa en levande tro på Kristus.

Vi behöver se och ta på allvar att Kristus kallar alla döpta till att förverkliga Guds rike. Vi ska därför inbjuda människor till ansvar och delaktighet i våra församlingar. 
En majoritet av de boende inom Ekerö pastorats gränser är kyrkotillhöriga. Dock är en minoritet av medlemmarna aktiva i gudstjänst- och församlingsliv. Det är därför ett stort arbete som behöver göras för att vi ska kunna räcka evangeliet både till de redan kyrkotillhöriga och till nya medlemmar. 

En bärande del i detta arbete är vår utåtriktade kommunikation, som samtidigt alltid behöver motsvaras av en förankring i församlingarnas liv och gemenskap; När vi kommunicerar att människor är välkomna till kyrkan behöver vi också välkomna dem när de kommer för att ta del i församlingarnas liv i gudstjänster och verksamheter. 

För att nå målsättningen att inlemma nya medlemmar i våra församlingar behöver vi på olika sätt visa på möjligheten att döpas eller att döpa sina barn. 

Vi ska aktivt inbjuda till dopundervisning och dop för människor i alla åldrar, samt - för den som är döpt - till inträde i Svenska kyrkan. 

För att nå målsättningen att möjliggöra för Guds ande att väcka och/eller fördjupa en levande tro på Kristus ska vi bedriva verksamheter där samtal om tro och existentiella frågor kan föras och där vi bereder plats för bön och andlig erfarenhet. Detta kan ske i olika former, såsom bibelsamtal, konfirmandundervisning, pilgrimsvandringar, gudstjänster och samlingar för gemenskap. 

Vi tror att personliga möten och positiva kontakter är avgörande för människors vilja att vara en del av församlingslivet. Vi ska därför sträva efter att i så hög utsträckning som möjligt verkligen möta dem som av olika skäl kommer till kyrkan eller som är nya medlemmar i vår församling på ett positivt sätt. 

Detta. kan ske på olika sätt till olika målgrupper. 
Exempel på sätt att möta församlingsmedlemmar är välkomstbrev till nyinflyttade och nyligen inträdda, kyrkvärdars medverkan vid kyrkliga handlingar så att nya kontakter kan knytas, att genom kommunikationsarbetet synliggöra vad kyrkan gör och vad kyrkan är. 

Vi ska underlätta för den som vill vara engagerad i kyrkan och vill leva sin tro i kyrkans gemenskap genom att ta dem i anspråk - i ideellt medarbetarskap, i ”ambassadörskap” för kyrkan, i vittnesbörd om tron - men också i att underlätta rent fysiskt för människor att komma till pastoratets lokaler. 
Vi ska aktivt arbeta för att fler människor vill engagera sig ideellt i pastoratets arbete och underlätta för detta genom att visa öppenhet, flexibilitet och förtroende.