Foto: Stefan Christophs

Lovö kyrka renovering klar

Lovö kyrka renoverades utvändigt under 2022.

BILDSPEL FRÅN RESTAURERINGEN

Nedan ett bildspel från restaureringsarbetet. Nya bilder läggs in allteftersom arbetet framskrider.

De äldsta delarna av Lovö kyrka uppfördes troligen under 1100-talets andra hälft och har sedan dess genomgått en rad ombyggnader och förändringar. Kyrkobyggnadens nuvarande utvändiga utseende är till stor del ett resultat av den omfattande restaurering som utfördes 1935 då man frilade långhusets, tornets och sakristians naturstensmurverk från puts. Korets spritputsade fasader och slätputsade listverk behölls men fick en ny avfärgning. Spåntak på långhus och sakristia lades om och i långhusets taklag gjordes omfattande reparationer och byten. 

Senast kyrkan genomgick en utvändig fasadrenovering var 1980 samt en takrenovering 1999. 1998–99 genomfördes en översyn av spåntaken och omfattande rötskador upptäcktes på långhusets tak. 

Trots åtgärderna på 90-talet uppvisar spånen på långhusets södra takfall återigen omfattande rötskador. Detsamma gäller långhusets norra takfall och sakristians tak. Brister i luftningen av takunderlaget och virke av undermålig kvalitet bedöms vara de främsta orsakerna till detta.