Foto: Kenneth Bengtsson

Budget och kompetensutveckling

Kommunikationsplan och avslutning

Budget och kompetensutveckling 
Budgetprocessen i Ekerö pastorat sker områdesvis och tar sin utgångspunkt i de mål som finns i Församlingsinstruktionen. 
Kontinuerligt behöver pastoratets anställda fördjupa/fortbilda sig i de olika uppdrag vi står i, genom kurser och material. Varje år finns 4000 kr per anställd budgeterat för fördjupning/fortbildning. 
En viktig del i arbetet med undervisning och lärande är volontärer/ideella. 
När det gäller unga volontärer (unga ledare) så inbjuds man efter konfirmandtiden till en ledarutbildning. Ledarutbildningen innehåller såväl fördjupning i kristen tro och tradition som pedagogiska redskap och kunskap kring pedagogik och psykologi. Efter avslutad ledarutbildning erbjuds fördjupning/fortbildning. 
I pastoratet finns också ett arbete med vuxna volontärer. 

Kommunikationsplan
En viktig del i pastoratets undervisning är kommunikationen utåt, till alla dem som bor i pastoratet, vare sig de är medlemmar eller inte. I våra kommunikationskanaler ska vi inte bara informera i syfte att möjliggöra för människor att hitta till våra verksamheter, utan även bidra till ökad kunskap om kristen tro, Svenska kyrkan och församlingarna i Ekerö pastorat. 

Kommunikationsteamet i pastoratet arbetar aktivt med att utveckla en ny plan för hur vi i pastoratet ska bli tydligare i vår kommunikation och främst hur vi ka synliggöra den verksamhet som bedrivs. Här arbetas det aktivt med hur det går att utveckla nya metoder till exempel sociala medier och de nya digitala skärmarna som finns. 

När det gäller kommunikation är det viktigt att poängtera att här är det inte bara kommunikationsteamet som har ansvar utan här ligger också ett stort ansvar hos dem som bedriver de olika verksamheterna. 

Avslutning 
Det här får ses som en start när det gäller ett samordnat tänk vad gäller lärande och undervisning i Ekerö pastorat. Det har tidigare inte funnit någon gemensam plan men nu är det många i pastoratet som tydligt arbetar med dimensionen undervisning i sina tjänster och som tydligt utrycker ett intresse av att tänka, samtala och arbeta tillsammans. Det är flera nyrekryteringar och omplaceringar som gjorts som kommer gynna pastoratets framtida satsningar på lärande och undervisning. Vi ser med mycket glädje och förhoppning på framtiden. 

Några konkreta utvecklingsområden för framtiden är: 
Att tron genomsyrar allt vi gör och att vi vill sprida kunskap om den. 
Att använda bibel och bibelns berättelser ännu mer i all verksamhet. 
Att samverka med kommunikationsenheten för att öka kunskapen om kristen tro. 
Att aktivt ta tillvara varandras goda kunskaper och sprida den till olika verksamheter. 
Att medvetet verka för att fler människor blir delaktiga i gudstjänsten.