Handlingsplan för lärande och undervisning

Inledning

Anledningen till att en Handlingsplan för lärande och undervisning ska tas fram är man tydligt kan se hur den elementära kunskapen om kristen tro, kristet liv och kristna traditioner successivt minskar. Det finns nu ingen annan än kyrkan själv som kan bidra med denna kunskap. Svenska kyrkan nationellt har också startat ett Program för lärande och undervisning. Detta efter beslut i kyrkomötet 2016. Undervisning i detta sammanhang handlar om såväl faktakunskaper som erfarenheter av bön och gudstjänst. 

Då det tidigare inte funnits ett samordnat arbete och tänk kring hela pastoratets lärande och undervisning och heller inte en samlad arbetsgrupp för det så blir det här som en uppstart för det arbetet mer än en färdig handlingsplan. Denna Handlingsplan för lärande och undervisning bygger på Ekerö pastorats måldokument Församlingsinstruktionen 2023 samt Verksamhetsplanen 2023. Här vill vi sammanfatta hur nuläget är och påbörja utvecklingen kring hur vi arbetar med lärande och undervisning i våra verksamheter samt hur det hänger samman med förhållningssätt och riktlinjer från de givna måldokumenten. 

Vision 
Den vision som presenteras i församlingsinstruktionen kan också appliceras som en vision vad gäller lärande och undervisning i pastoratet, nämligen: 

Tusen år till! 

Den uttrycker vår vilja: 
att räcka den kristna tron och efterföljelsen till kommande generationer
att hålla Bibelns berättelser levande och tillgängliga in i framtiden
att den kristna kyrkan på Ekerö ska fortsätta att leva av den kraftkälla som Guds ande är.

Syfte och mål 
Syftet med lärande och undervisning i Ekerö pastorat är att sträva efter att förverkliga pastoratets vision och kyrkoordningens inledande paragraf och i synnerhet dess formulering:” ... att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” 

Då lärande och undervisning är något som mer eller mindre bedrivs i all den verksamhet som pastoratet genomför är det också intressant att se på mål ifrån alla dimensioner; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Gudstjänst 
Ekerö pastorats målsättning är ett gudstjänstliv med olika typer av gudstjänster som präglas av öppen gemenskap, där bönen är central och där Kristus är gudstjänstens självklara centrum. 

Undervisning 
Ekerö pastorats målsättning är att undervisning om kristen tro och lära ska erbjudas alla åldrar så att intresse för kristen tro kan väckas hos nya människor och att de troende får möjlighet att reflektera över sin tro. 

Diakoni 
Ekerö pastorats målsättning är ett diakonalt arbete där varje människas värde och värdighet upprätthålls. 

Mission 
Ekerö pastorats målsättning med att utöva mission är tvåfaldigt: 
- Att genom dop eller inträde inlemma nya medlemmar i våra församlingar.
- Att för våra medlemmar skapa en miljö där det är möjligt för den helige Ande att väcka och/eller fördjupa en levande tro på Kristus.

Även om det är intressant att lyfta målen från alla dimensioner är det ändå så att Handlingsplanen främst är tänkt att komplettera, samspela med och fördjupa dimensionen Undervisning i Församlingsinstruktionen. För varje verksamhet som rör lärande och undervisning i pastoratet ska det sättas upp mål. Dessa mål skrivs inte in i Handlingsplanen utan är mer levande och skrivs årligen in i Verksamhetsplanerna för respektive verksamhet. En förhoppning är att Verksamhetsplanerna ska samspela med den här Handlingsplanen.