Ekerö askgravplatser

På Ekerö kyrkogård finns två asgravplatser, kvarter C som invigdes 2008 och kvarter 8 som invigdes 2022.

Askgravplatsen är en gemensam gravplatsyta med ett begränsat område avsett för gravsättning av aska efter avlidna. I en definierad del av den gemensamma askgravplatsen kan askor efter flera personer inom en familj eller anhörigkrets gravsättas. Den avlidne måste vara skriven i, eller ha stark anknytning till, Ekerö pastorat.

Askan gravsätts med askpåse i tyg. Anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättningen. Namnet samt den avlidnes födelse- och dödsdatum graveras in i på en skylt som placeras på avsedd gravanordning.

Gravsättning på askgravplatserna sker inte under vinterhalvåret som normalt infaller mellan 1 november och 30 april.

Gravskick

Askgravplatsen är ett gravskick med begränsad gravrätt. Det innebär att gravrätten går att förnya samt att kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av hela askgravplatsen samt dess utformning. 

Askgravplats kvarter C

Askgravplats Ekerö kyrkogård Kvarter C
  • Utrymme för 4 askor.
  • Gemensam smyckningsplats för snittblommor samt ljusbärare för att tända ljus.
  • Önskemål om gravsättning i askgravplatsen har sedan invigningen 2008 varit så stor att gravplatsen idag saknar upplåtbara gravar.

Askgravplats kvarter 8

Askgravplats Ekerö kyrkogård Kvarter 8
  • Utrymme för 2 askor.
  • Snittblommor samt gravljus (ej marschaller) får placeras vid enskilda gravstenar i gruset innanför inramningen.
  • På grund av att kyrkogården har begränsad tillgång till nya gravplatser upplåts endast gravar på kvarter 8 till folkbokförda inom Ekerö pastorats upptagningsområde.