Diakoni församlingsinstruktion

Guds kärlek, så som den blir synlig i Jesus Kristus, är grunden för kyrkans diakoni. Ekerö pastorats målsättning är ett diakonalt arbete där varje människas värde och värdighet upprätthålls. 

För att nå detta mål behöver vi verka för livsförändring när det behövs och alltid möta varje människa med respekt för hennes integritet och värde, också när vi inte ser möjlighet till förändring. 
För att bidra till livsförändring där sådan behövs ska vi aktivt skapa plats för människor att växa och utvecklas genom att ta den som vill bidra i anspråk i ideellt medarbetarskap. 
För att uppfylla målet att varje människas värde och värdighet upprätthålls ska vi bidra till ett samhälle där alla har möjlighet till frihet och självbestämmande. 
Omvärldsanalysen visade på behovet av social hållbarhet, och med utgångspunkt i det diakonala uppdraget behöver vi motverka sådana omständigheter som försvårar för människor att ta ett långsiktigt ansvar för sitt liv. 

Sådana omständigheter är framförallt brist på egen bostad, försörjning, trygghet och hälsa. Detta ska vi motverka genom att stärka människors självkänsla och förmåga att hjälpa sig själva och genom att samverka med goda lcrafter i lokalsamhället. 
Pastoratet ska också verka för ekologisk hållbarhet och alltid ta i beaktande den påverkan vår verksamhet får för miljön. 

Vi ska verka för att vårt ideburna partnerskap med Ekerö kommun består, aktivt vårda samarbetet med lokalt ekologiskt lantbruk, vårda relationerna till det lokala föreningslivet och vårda relationerna 


till förskolor, skolor och äldreboenden, samt samarbetet med andra församlingar i Kyrkornas secondhand. 

Vi ska genom samverkan, nätverkande och stöd bidra till att människor som står långt ifrån bostadsmarknaden får möjlighet till egen bostad. 

Vi ska hjälpa människor att ta steg mot egen försörjning genom att och ta emot praktikanter och arbetstränande. 

Vi ska bidra till trygghet genom att ta avstånd från hat och attityder som leder till att människor nedvärderas. Därför ska det vara tydligt att Ekerö pastorat är en gemenskap för den som vill, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, sexuell läggning, inkomst eller förmågor. 
Vi ska bidra till hälsa genom att motverka ensamhet och psykisk ohälsa. Vi ska erbjuda tillfällen till sociala kontakter genom att exempelvis arrangera sopplunch och kyrkkaffe, göra hembesök och bedriva öppen förskola, ungdomsgrupp och musikfika. 

Vidare ska vi, i så hög utsträckning vi förmår, erbjuda hjälp, stöd och råd till dem som besöker oss, genom ekonomisk hjälp där så är lämpligt, enskilda samtal och samtalsgrupper. 
För att på ett så fullständigt sätt som möjligt gestalta Guds rike i den synliga kyrkan ska vi också aktivt verka för en mångfald av människor i församlingarnas liv. För att åstadkomma detta ska vi aktivt undanröja de hinder som finns för människors deltagande- genom till exempel tillgänglighetsanpassning, språkbruk och ekonomiskt hänsynstagande.

Som ett pastorat i en globalt sett välbärgad del av världen ska vi också ta vårt ansvar för att förändra livssituationen för människor vars förutsättningar är väsentligt sämre än våra. 
Det innebär att vi aktivt ska bidra till ACT Svenska kyrkans arbete genom att synliggöra det och genom att bidra i insamlingsarbetet.