Foto: Marie Rickberg

Kyrkans förskola

En förskola i anslutning till Ekebyhovskyrkan

SEDAN 2003 BEDRIVER Ekerö pastorat en förskola i samarbete med Ekerö kommun. Verksamheten är indelad i två avdelningar i anslutning till Ekebyhovskyrkan. Vi har tillgång till utrymmen för bl a ”lek och rörelse”, sångsamling och avslutningar i kyrkans lokaler. Vår kyrkliga anknytning ska vara så öppen och inkluderande att alla barn och vuxna, oavsett livsåskådning, ska känna sig bekväma och välkomna. 

FÖRSKOLAN LIGGER I en lugn och vacker miljö med en stor gård och närhet till skog. På förskolan arbetar fyra förskollärare, tre barnskötare och en förskolechef. Avdelningarna har åldersintegrerade grupper för barn i åldrarna 1–5 år med 17 barn på varje avdelning. 

KYRKANS FÖRSKOLA SKA vara en lugn och trygg förskola, där lyhördhet och öppenhet råder för alla barn och vuxna. Det förstärkta uppdraget i Lpfö 98/10 och kommunens mål ligger som grund i det vardagliga arbetet, och tillsammans med barnen utforskar vi naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

Antal platser: Cirka 34 st.
Förskolechef: Sarah Sjöswärd, 08-560 387 31,
sarah.sjosward@svenskakyrkan.se

Anmälan: Via kommunens kösystem.
Adress: Björkuddsvägen 2, 178 34 Ekerö.  

Utemiljö

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Omsorg, utveckling och lärande - individ och samspel

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Omsorg, utveckling och lärande - bygg och konstruktion

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Omsorg, utveckling och lärande - motorik och kroppsuppfattning

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Omsorg, utveckling och lärande - rum, form, läge

• utvecklar sin förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Omsorg, utveckling och lärande - skapande

• utvecklar sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. (Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Anställda Kyrkans förskola

Fr v: Karin Lindqvist, Sarah Sjöswärd, Helga Ruhde, Karin Hammarström, Leila Simpson,  Nuria Rodriguez.

Ej med på bild: Lena Malmström, Sandra Galic Linderson.