Begravningsverksamheten

Lagstiftning och ansvar för begravningsverksamheten

I Sverige regleras begravningsverksamheten i en lag, begravningslagen
(1990:1144), och i en förordning, begravningsförordningen (1990:1147).
I begravningslagen definieras begravningsverksamhet som alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.


I Sverige ligger ansvaret för begravningsverksamheten på församlingar/pastorat
inom Svenska kyrkan, samt på Stockholms och Tranås kommuner.

Ekerö pastorat är en av två huvudmän som ansvarar för begravningsverksamheten i Ekerö kommun. Vårt förvaltningsområde består av Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö. Det är folkbokföringen som styr vilken huvudman man tillhör.

Huvudmannen för begravningsverksamheten ska anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser, samt även tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.
I begravningsverksamheten ingår också att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta kremering och gravsättning samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.
Vidare ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.
Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsverksamheten. Däremot ingår att ha viss tillsyn över dessa gravplatser.

Begravningsombud

I Ekerö kommun finns ett begravningsombud som ska kunna hjälpa personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften betalas av alla, även om man inte tillhör Svenska kyrkan

Tillsyn

Länsstyrelsen säkerställer att vi utför uppdraget.

Medling vid tvist om kremering och gravsättning

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister rörande kremering eller gravsättning.