Barnkonsekvensanalys

Steg 1: Kartläggning 
Kartläggning har gjorts i form av en handlingsplan för undervisning (se bilaga) och omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys där har ekonomi, hälsa, utbildning, trygghet, delaktighet samt stöd och skydd beskrivits (se FIN). Inom varje område i det pastorala programmet: Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission har barnets bästa prioriterats. 

Även Intervjuer har gjorts med barn och unga 0-18år som deltar i pastoratets verksamheter. Frågor som ställdes var:

-    Är du med i någon aktivitet i pastoratet?
-    Vad/hur tänker du om den?
-    Vilka aktiviteter/verksamheter skulle du önska att kyrkan ska erbjuda?
-    Hur upplever du gudstjänsterna/förändringar/något du kan bidra med/vad är viktigt?

Steg 2: Beskrivning 
Pastoratets verksamhet är riktad till barn och unga genom: Öppna förskolan, dop, heltidsförskola, barnkörer, skolor, konfirmander, ungdomskvällar, bullbussen, ledarutbildningar, gudstjänster och extra aktiviteter under lov. 

FIN förhåller sig till Barnkonventionens artiklar: 

Artikel 2: Inget barn ska diskrimineras 

Artikel 3: Barnets bästa i främsta rum 

Artikel 6: Barnets rätt till liv 

Artikel 12: Barnets rätt till deltagande och inflytande 

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt deltai samhället. 

Kort ur FIN: Vi ska bidra till trygghet genom att ta avstånd från hat och attityder som leder till att människor nedvärderas. Gemenskapen i Ekerö pastorat är för den som vill, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, sexuell läggning, inkomst eller förmågor. 

För att på ett så fullständigt sätt som möjligt gestalta Guds rike i den synliga kyrkan ska vi också aktivt verka för en mångfald av människor i församlingarnas liv. För att åstadkomma detta ska vi aktivt undanröja de hinder som finns för människors deltagande, genom till exempel tillgänglighetsanpassning, språkbruk och ekonomiskt hänsynstagande.

Steg 3: Analys 

Vi ser i dagsläget att barn och unga är mycket positiva till pastoratets verksamhet och dess innehåll. De olika verksamheterna är välbesökta och barnen upplever i stort att de inte saknar något i verksamheterna. Det upplevs finnas trygga och kompetenta vuxna som bedriver verksamheten och som är in lyssnande, öppna och lyhörda för barn och ungas tankar och ideer. De har fått lära känna nya kamrater i de olika grupperna och känna att de är delaktiga i en gemenskap. De har fått många nya erfarenhet och kunskaper genom de olika aktiviteterna som respektive verksamhet bedriver, så som att i barnkören för yngre åldrar fått lära sig nya sånger som de kan sjunga för andra kompisar. Ungdomarna tycker att bland annat att ungdomskvällar och bullbussen är värdefulla samt att ledarskapsutbildningen finns. Bland familjer till de allra yngsta barnen, där vårdnadshavare varit deras röster, har det nämnts vikten av att få möta andra familjer och kunna prata om livet som småbarnsförälder med personer i liknade sitts och få möta barn och vuxna i olika åldrar under soppluncherna. 
Det finns en tydlig röd tråd i FIN för barn och unga i pastoratets verksamheter och det finns goda chanser att utvecklas. 

 

Steg 4: Slutsats 

Dessa slutsatser drar vi ur BKA och vill ta med i FIN:
- Att till nästa FIN behöver vi involvera barnen i ett tidigare skede i processen.
- Att vi i pastoratet behöver få mer kunskaper om hur en Barn konsekvensanalys går till, för att innan processen startar vara mer bekant med innehållet, vilket förenklar FIN-arbetet och Barn konsekvensanalysen.
- Vi ska aktivt ta tillvara varandras goda kunskaper och egenskaper i församlingens undervisning och i de olika verksamheterna och lära oss av varandra, med barnets bästa i fokus.
- Vi ska fortsätta att upprätthålla och vårda det fina arbete som görs, då det i Ekerö pastorat finns en röd tråd för barn och unga och deras familjer. Det finns en öppen och välkomnande verksamhet som alla ges förutsättningar att delta i.