Foto: Linda Mickelsson/IKON

Sju saker om miljö

1. Växthusgas och klimat

Klimatforskning visar att de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren.

Mer klimatfakta hos Naturvårdsverket

2. Människor på flykt och miljö

Sedan 2008 har 22,5 miljoner människor tvingats fly på grund av klimat- eller väderrelaterade händelser

Källa: UNHCR

3. Kött och miljö

Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning äter vi ungefär 50-55 kg kött per person och år i Sverige.*

Samtidigt är kött det livsmedel som påverkar miljön mest. Därför kan det få stor effekt om man minskar på köttportionerna eller byter ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska alternativ.

Källa: Livsmedelsverket

4. Matsvinn och miljö

Cirka 19 kilo ätbar mat slängs i soporna och 26 kilo mat och dryck hälls bort i slasken. Siffrorna gäller per person och år. Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i tid – vi köper för mycket, glömmer den längst in i kylskåpet och kastar mat som blir över i stället för att äta upp resterna. Ett hushåll beräknas kunna spara minst 3000 - 6000 kr per år på att minska sitt svinn. 

Källa: Livsmedelsverket

5. Att leva i ett klimat i förändring

Vårt klimat förändras. Forskningsrön visar att den globala medeltemperaturen stiger och att nederbördsmönstren förändras. De visar också att glaciärerna, det arktiska istäcket och Grönlandsisen smälter. Den femte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (FN:s forskningspanel för klimatfrågor) visar att uppvärmningen sedan 1900-talets mitt huvudsakligen beror på att koncentrationerna av växthusgaser ökat till följd av utsläpp från människans verksamhet. En stor del av denna ökning orsakas av förbränningen av fossila bränslen och den förändrade markanvändningen.

6. Fakta om klimat

Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett sedan 1900-talets mitt. Fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur.

Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Men den snabba förändring som nu sker är människans verk. Mätningar visar att sedan 1800-talets andra hälft har medeltemperaturen ökat med i närheten av en grad. Det är inte bara luften som värms upp, även världshaven blir varmare och världens isar smälter. 

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att vi måste följa temperaturens variationer under årtionden för att kunna avgöra hur klimatet förändras. Det räcker inte med att titta på enstaka år. 

Tydliga budskap från klimatforskningen

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC utvärderar regelbundet kunskapsläget om klimatets förändring. Panelen konstaterar bland annat att: 

  • Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren.
  • Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning. Vil du veta mer, gå in på naturvårdsverkets hemsida.

Källa Naturvårdsverket

7. Vi kan fortfarande hejda den globala uppvärmningen

Artikel från Lunds universitet från den 8 oktober 2018

IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning visar att dörren inte är helt stängd ännu, det är fortfarande möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader. Men det krävs att vi gör betydligt mer än Parisavtalet.

FNs klimatpanel IPCC har offentliggjort den specialrapport som beskriver vilka utsläppsminskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och effekterna av en så stor global uppvärmning.

Källa Lunds universitet