Foto: Martina Wiking

Ordningsföreskrifter Kyrkogården

För allas trevnad är det viktigt att vi följer de ordningsföreskrifter som ställts upp för de olika delarna av vår kyrkogård.

Här nedan följer de viktigaste punkterna. Har du synpunkter eller idéer kring detta är du välkommen att meddela antingen vaktmästarna, vår expedition eller direkt till kyrkogårdsnämnden eller lämna ditt förslag i förslagslådan vid grindarna till Östra delen av kyrkogården. 

ASKGRAVLUNDEN

 • Askgravlunden är ett gravskick av gemensam karaktär, ett icke-anonymt alternativ till minneslund och ett skötselfritt alternativ till urngravplats. Någon gravrätt finns inte i askgravlunden.

 • Smyckning får endast ske på de stålskenor som finns utmed granitpelarraderna. På dessa skenor får blomvaser och gravljus sättas,. Ingen annan utsmyckning får förekomma.

 • Kyrkogårdsnämnden sköter de allmänna utrymmena mellan pelarna liksom gräsytorna som samtidigt är askgravsättningsyta.

 • Sker utsmyckning i strid med ovan angivna föreskrifter har vaktmästarna rätt att avlägsna denna.

 • Varje namnskylt på granitpelaren omfattar ett namn och den avlidnes aska gravsätts i samma pelarkvarter. Platsen för askan bestäms av vaktmästaren. Dödsboet väljer önskad pelare. Vid detta tillfälle kan en reservation göras för maka/make på angränsande plats. 

 • De anhöriga kan närvara vid gravsättningen om så önskas. Platsen för gravsättningen får inte markeras eller smyckas. Gravsättningen sker då marken inte är tjälad.

 • Församlingen anlägger och vårdar askgravlunen. All plantering inom askgravlunden utförs av kyrkogårdsnämnden som också ansvarar för skötsel, borttagning av vissna blommor och utbrunna ljus.

 • Kyrkogårdsnämnden tar ut en avgift för gravsättning inom området. I avgiften ingår förutom namnskylt med ett namn, även skötsel av pelaren och de gemensamma området. En platta sitter uppsatt i 25 år efter att inskriptionen är utförd. All asknedsättning sker i av församlingen/krematoriet tillhandahållen svart tygpåse vilken ingår i avgiften.

MINNESLUND

 • Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär, där avlidnas aska grävs ner inom gemensamt område.

 • Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte.

 • Nergrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av vaktmästarna under värdiga former utan närvaro av anhöriga.

 • Askan grävs ner utan hölje

 • Kyrkogårdsnämnden svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna.

 • Besökare får medverka till smyckningen med snittblommor och ljus att placeras på därför anvisade platser. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av vaktmästarna. Dessa har även rätt att avlägsna blommor, ljus och dekorationer som utplacerats i strid mot gällande föreskrifter.

KIST- OCH URNGRAVAR

 • Kist- och urngravar är upplåtna med gravrätt och gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gällande föreskrifter följs.

 • Gravrättsinnehavaren har rätt att förse sin gravplats med gravanordning om det inte står i strid mot gällande gravplatsföreskrifter. Kontakta vaktmästarna för mer information. Samtliga gravanordningar skall godkännas av kyrkogårdsnämnden innan uppsättning.

 • Montering av gravanordning skall ske efter anmälan till vaktmästarna och utföras i enlighet med gravplatsföreskrifterna.

 • Gravrättsinnehavaren får på gravplatsen plantera låga odlade växter, dock med iakttagande av vad som kan vara föreskrivet för kvarteret eller gravplatsen.

 • Växter eller annan utsmyckning på gravplats får inte förorsaka praktiska olägenheter för innehavare av intilliggande gravplatser. Växter som ovan eller under mark tränger in på intilliggande gravplats eller allmän kyrkogårdsmark får beskäras eller avlägsnas av vaktmästarna.

 • Tomma vaser av glas får inte lämnas kvar på gravplatsen sedan blommorna vissnat. Kvarlämnade glasvaser och andra tillfälliga anbringade föremål av glas eller dylikt får av arbetsmiljöskäl avlägsnas av kyrkogårdsnämnden.

 • Kransar, blommor och dylikt som placeras på gravplatsen skall bestå av komposterbart material. Utsmyckning av icke tillåtet material får av arbetsmiljöskäl avlägsnas av kyrkogårdsnämnden.

 • Plastblommor och andra lösa föremål i form av konstprodukter, som kransar av metall eller plast, snäckor och annat som inte är förenligt med platsens helgd får inte anbringas på gravplats. Sker det får de bortskaffas av personalen.

 • Gravlyktor och ljushållare med vitt sken får tillfälligt anbringas på gravplats under den mörka årstiden. På grund av brandrisk får gravlyktor med flytande bränsle inte användas. Med hänsyn till risken för oljestänk på gravstenar får öppna ljus och marschaller inte sättas upp. Utbrända ljus och dylikt för avlägsnas av personalen. Gravlyktor skall tas bort senast 1 maj, i annat fall bortskaffas de av personalen.

 • Gravplatsinnehavaren skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsnämnden svarar för visst allmänt underhåll av gräsytor, sandytor, lövupptagning mm. Frågetecken kring detta besvaras av vaktmästarna.

 • För de gravrättsinnehavare som vill underlätta arbetet med graven finns möjlighet att teckna skötselavtal. Kontakta vår expedition för mer information.