Foto: Rickard Malmsten

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen innehåller en omvärldsbeskrivning och kyrkans roll i denna samt hur vi ser på den diakonal verksamhet och det kyrkliga arbetet i församlingen. Varje församling skall ha en församlingsinstruktion som beskriver hur dess arbete skall utformas och vara upplagt.

Församlingsinstruktionen med bilagor är ett övergripande styrdokument för de kommande fyra åren som ligger till grund för församlingen/pastoratets verksamhetsplanering, budget, uppföljning och prioriteringsarbete.

Församlingsinstruktionen ska innehålla (57 kap 5 § kyrkoordningen):
Kyrkans grundläggande uppgift, se inledningstexten till andra avdelningen i kyrkoordningen om församlingarna, första stycket.
* Församlingens vision
* Omvärldsbeskrivning
* Omvärldsanalys
* Pastoralt program

 Församlingsinstruktionen är församlingens viktigaste styrdokument och ägs gemensamt av församling och stift. 

Kyrkoordningen

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska varje församling ha en församlingsinstruktion och de församlingar som ingår i ett pastorat ha en gemensam sådan. Arbetet med församlingsinstruktionen sker i samverkan mellan kyrkoråd, församlingsråd, kyrkoherde och domkapitel. Församlingsinstruktionen är församlingens styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.  

Ses över vart fjärde år

När församlingsinstruktionen utfärdats av domkapitlet är den bindande för församlingen. Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument och ska ses över vart fjärde år för att ständigt vara aktuell. 

Barnkonsekvensanalys
Handlingsplan för lärande och undervisning
Församlingsinstruktion
Påskrifter