Meny

Bli medlem i Svenska kyrkan

Som medlem möjliggör du att vi kan fira gudstjänster, ordna mötesplatser, föredrag, barn- och ungdomsaktiviteter, ha musikverksamhet med mera som att hjälpa medmänniskor i din lokala församling och i utlandet.

Det här betalar du

Svenska kyrkan i Eds församling verksamhet finansieras genom kyrkoavgiften (medlemsavgiften) som i Eds församling är 85,5 öre/intjänad hundralapp. Dessutom betalar alla medlemmarna 3 öre till Stockholms stift. Samtliga Edsbor som har en inkomst betalar en begravningsavgift på 24,6 öre per intjänad hundralapp.
Svenska kyrkan i Eds församling är huvudman för Upplands Väsby kommuns begravningsverksamhet.

Information om avgifter kontakta vår växel, så hjälper vi dig vidare: 08-588 918 50.

Inträdes blanketter

Här laddar du ner blanketten för anmälan om inträde.
För inträde av barn under 18 år gör vårdnadshavaren anmälan genom blanketten meddelande om kyrkotillhörighet.
Är båda föräldrarna vårdnadshavare ska båda skriva under anmälan.
Barn som fyllt 12 år ska samtycka till anmälan.

Om medlemskapet

Du som medlem i Svenska kyrkan är viktig!
Tack vare dig kan vi fortsätta att jobba för det goda i världen.

Det här får du som medlem:
• Gudstjänster
• Körer för barn och vuxna
• Barn- och ungdomsverksamheter
• Hembesök
• Sorgegrupper för dem som mist någon anhörig
• Möjlighet till samtal
• Tidningen Presens
• Humanitärt stöd till EU-migranter i Upplands Väsby
• Fotbollsträning för flyktingbarn i Upplands Väsby
• Stödja flyktingar i krisdrabbade områden i världen.
• Hjälpa till att utrota fattigdom i världen
• Du kan gifta dig i kyrkan
• Du får en begravningsgudstjänst med präst och musiker
• Du bidrar till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer
• Och mycket mer!

Dop

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan.

Kyrklig vigsel

Svenska kyrkan i Eds församling erbjuder vigsel i församlingens kyrkor och kapell. Minst en av dem som vill gifta sig ska vara medlem i Svenska kyrkan.

Kyrklig begravning

Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att erbjuda alla, oavsett kyrkotillhörighet, gravplats och gravsättning.

Rätt att rösta

Alla medlemmar kan rösta i de kyrkliga valen från den dag de fyllt 16 år och på så sätt vara med och påverka kyrkans framtid. Valbarhetsåldern är 18 år.