Foto: Kerstin Elviersson

Gravskick

Det finns olika typer av gravskick. Här har vi information om dem och om gravrätter och gravrättsinnehavare

Olika typer av gravskick

Kistgravplats

Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen och finns i skilda storlekar med plats för en eller flera kistor. Därtill kan också kistorna placeras på olika djup. Även urnor kan placeras i kistgravplatser. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.

Urngravplats

Urngravplatser är också mycket vanligt förekommande men är mindre till ytan med plats för en eller flera urnor. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.

Askgravlund

Askgravlund finns på Eda kyrkogård och är en gravsättning för nya gravar utan upplåtelse av gravrätt. Gravsättning sker anonymt utan anhörigs medverkan. Inköp av urna behövs inte. Kyrkogårdsförvaltningen kan inte utlova att t.ex. partner gravsätts bredvid varandra. Minnesplatta med namn, födelseår och dödsår sätts upp av förvaltningen och sitter kvar i minst 25 år. Endast godkända minnesplattor får sättas upp och ingår i totalpriset. Komplettering av namn på minnesplattan är möjligt. Lösa blommor och ljus får placeras på en gemensam smyckningsplats. Inga andra utsmyckningar som lyktor, stenar eller planterade växter är tillåtna.

Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar får inte förekomma. Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen utan närvaro av anhöriga.
Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Sprida aska i naturen

För att sprida aska i naturen utanför allmän begravningsplats krävs tillstånd av Länsstyrelsen i det län där spridningen ska äga rum. Länsstyrelsen bedömer den önskade platsens lämplighet samt om askan kommer att behandlas på ett värdigt sätt.

 

GRAVRÄTT

Det är viktigt att sköta gravplatsen Foto: Michael Hjelt / Ikon

Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt. Kist- och urngravar upplåts med en gravrätt om 25 år till en gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och utsmyckning, dock ska dessa vara inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelse.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.

En gravrätt kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Gravrättsinnehavare är de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten.

Det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt, t.ex. i samband med en ny upplåtelse av en gravplats, om tidigare gravrättsinnehavaren avlider eller genom att gravrätten överlåts till någon.

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Gravrättsinnehavaren till gravplats med gravrätt har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta gravrätten.

Men gravrättsinnehavaren är också skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är alltså gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. För gravplatser med begränsad gravrätt ansvarar upplåtaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. För detta kan upplåtaren ta ut en avgift.

NÄR EN GRAVRÄTTSINNEHAVARE AVLIDER

När gravrättsinnehavaren avlider ska dödsboet inom sex månader från dödsfallet anmäla till upplåtaren vem eller vilka gravrätten har gått över till eller att det inte finns någon som gravrätten gått över till.

Gravrätten kan endast gå över till någon som genom släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon gravsatt inom gravplatsen.

Kyrkogårdsexpedition

Kyrkogårdsexpedition finns i Nolby vid Eda kyrka.

Våra öppettider är måndag - torsdag 09:00 - 13:00.

Kyrkogårdsadminstratör: Kerstin Elviersson
Telefon: 0571-388 65.

Kyrkogårdsföreståndare:
Patrik Lövgren 0571-133 09