Organisation & styrning

Hur styrs kyrkans verksamhet?

Pastoratet bildades 1 januari 2014 och omfattar tre församlingar i Eda kommun.

·         Eda församling (området kring Charlottenberg och Åmotfors),

·         Köla församling

·         Järnskog- Skillingmark församling                                

Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige, som kyrkans medlemmar i kommunen väljer. De möts i regel två gånger/år för att bestämma de ekonomiska ramarna för verksamheten. Dess ordförande är Per Warg. Fullmäktige utser bland ledamöterna ett kyrkoråd, som är pastoratets styrelse för utveckling och förvaltning av kyrkans verksamhet och resurser.

Kyrkorådet sammanträder ca en gång/månad, ordförande är Eva Magnor . Ordförande leder det arbetsutskott, som förbereder ärenden till kyrkorådet

Kyrkorådet har vidare utsett ett kyrkogårds- och fastighetsutskott (KFU), som möts ca en gång/månad. Ordförande för KFU är Sven-Åke Byström.  

Varje församling har ett församlingsråd, som kyrkofullmäktige utser. Hit utser kyrkofullmäktige engagerade medlemmar i församlingen – de behöver inte vara valda i kyrkovalet. Församlingsrådets viktigaste uppgift är att värna församlingens gudstjänstliv och verksamhet. Ordförande i våra församlingsråd är Eva Magnor, Eda, Anders Överby, Järnskog-Skillingmark och Evy Andersson, Köla.

Pastoratets arbete leds av en kyrkoherde, Anna Fredricksson, som också ingår i fullmäktige och kyrkoråd. Kyrkans verksamhet styrs och regleras av den kyrkoordning kyrkomötet årligen fasställer. 

 

Vad gör kyrkan i Eda?

Se gärna under fliken Vår verksamhet.

Vi firar gudstjänst i regel tre gånger varje söndag, utöver dop- vigsel och begravningsgudstjänster. Under veckorna hålls andakter på äldreboenden.  I kalendariet  finner du uppdaterad information – se också församlingsbladet Kyrknytt,  som utkommer varje kvartal.

I Charlottenberg, Järnskog, Köla och Åmotfors erbjuds dagträffar med måltid, samvaro och någon gästande underhållare.

I Kyrkans Hus, Charlottenberg bjuds varje fredag in till Ernas SoppKök. 

De fem vuxenkörerna träffas kvällstid för övning. Körerna medverkar regelbundet i gudstjänst och konserter. 

En stor del av kommunens ungdomar väljer att konfirmeras när de är 14 år. Konfirmationsgudstjänsterna hålls sista helgen i maj.

Många ideella är engagerade som förtroendevalda, kyrkvärdar, i besöksgrupp, syföreningar, dagträffar och andra aktiviteter.

Prästerna är tillgängliga för själavårdande samtal och diakonala insatser. Kyrkans medarbetare deltar även i olika nätverk i kommunen t ex i dess krisorganisation POSOM och i mottagande av flyktingar. Se mer information på hemsidan eller ring!

Ordförande i kyrkofullmäktige:

Per Warg, tel 070-213 29 95

Ordförande i kyrkorådet:

Eva Magnor, tel 070-537 45 17

Ordförande KFU:

Sven-Åke Byström tel 070-298 53 53

Ordförande Eda församlingsråd:

Eva Magnor, tel 070-537 45 17

Ordförande Järnskog/Skillingmarks församlingsråd:

Anders Överby, tel 070-602 39 29

Ordförande Köla församlingsråd:

Evy Andersson, tel 070-581 31 32

Kyrkoherde:

Anna Fredricksson, tel 0571-133 12