Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Här hittar du kontaktuppgifter till Eda kommuns begravningsombud.

Begravningsombud

Ett begravningsombud utses/förordnas av Länsstyrelsen för en tid om fyra år och har till uppgift att granska hur pastoratet tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Till begravningsombudets uppgifter hör att informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund.

Vad gör ett begravningsombud?

  • Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.
  • Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
  • Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor lämna förslag till åtgätder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska Kyrkan kan ha om verksamheten.
  • Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.
    Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten unde det närmast föregående kalenderåret.

Begravningsombud

Begravningsombud i Eda kommun är:

Tommy Glader.

Telefon:  070-604 11 97