Lilla Malma kyrka
Foto: Sara Henriksson

Våra kyrkor

I vår församling har vi två vackra kyrkor: Lilla Malma kyrka och Dunkers kyrka. Välkommen!

Lilla Malma kyrka är öppen vardagar mellan ca kl. 10-15 och i anslutning till gudstjänster och förrättningar.

Dunkers kyrka

Dunkers kyrka är endast öppen i anslutning till gudstjänster och förrättningar.

I övrigt , kontakta församlingsexpeditionen, tel 0157-20052.

Dunkers kyrka uppfördes troligtvis under 1200-talets senare del. Kyrkan är byggd i korsform. 

Kor och sakristia byggdes på 1400-talet.

På 1600-talet slogs tegelvalv upp och 1642 togs nya fönster upp och gamla fönster utvidgades.

1737 byggdes kyrkan om och resultatet blev det nästan kvadratiska kyrkorum den har idag.

Den 25 mars 1809 brann kyrkan, taket och tornet störtade då in.

Åren 1809-1814 återuppfördes kyrkan.

1860 gjordes restaureringar invändigt, bla tillkom ny altaruppsats, predikstol och orgelläktare.

Den senaste mer betydande förändringen skedde 1912, då bla väggar och valv försågs med pilastrar, listverk och ny bänkinredning.
Ytterligare en invändig restaurering ägde rum 1970, och en utvändig 1976. 

Kyrkobyggnaden präglas idag helt av ombyggnaden efter branden 1809.

Lilla Malma kyrka uppfördes under 1100-talet, då med måttet 9 x 6 meter. Idag finns det s.k långhuset bevarat och bildar den västra hälften av kyrkan. 

Under 1300-talet byggdes kyrkan ut, koret revs och kyrkorummet förlängdes, nu till en längd på 16 meter.

År 1746 utvidgades kyrkan åt norr genom en utbyggnad, som vi idag kallar för Nykyrkan.

Under 1890-talet gjordes en genomgripande ombyggnad då det gamla koret av trä revs och återuppbyggdes i tegel. Fönster gjordes större, de gamla gavlarna revs och ersattes av trappgavlar. Inne i kyrkan, i koret och i Nykyrkan byggdes nya valv.

År 1897 tillkom målningarna i medeltida stil, som smyckar valven, även den gamla vackra glasmålningen i fönstret ovanför altaret är från 1897. 

År 1957 skedde den senaste stora ombyggnaden av kyrkan. Då förlängdes kyrkan åt väster med det nuvarande vapenhuset, orgelläktaren och en trappa ner gjordes ett rum iordning som idag används som väntrum för brudpar och dopfamiljer.