Begravning för icke medlemmar

Är du inte medlem i Svenska kyrkan och undrar hur en begravning går till då?

SVENSKA KYRKANS TJÄNSTER

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. 

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. Vänta gärna lite med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

DET HÄR INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN SOM ALLA BETALAR:

Gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år.
Gravsättning, dvs gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
Transporter från det att Svenska kyrkan tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett.
Kremering.
Lokal för förvaring och visning av stoftet.
Lokal för begravningsceremoni.
Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor.

DET HÄR FÅR MAN GÖRA SJÄLV:

Ordna med svepning.
Använda eget bårtäcke och dekorera kistan samt placera ut blommor.
Bära och sänka kistan.
Hjälpa till i kyrkan eller kapellet.
Ta med "egen" jord till begravningsaktens överlåtelse.
Välja vilken begravningsakt man önskar.
Formulera dödsannons.

DETTA FÅR DU OCKSÅ GÖRA I SAMRÅD MED FÖRSAMLING ELLER GRIFTEGÅRDSFÖRVALTNING:

Välja eller tillverka kista eller urna (enligt vissa krav).
Placera föremål i kistan eller urnan.
Välja musik och sånger samt musiker.
Spela eller sjunga själv i kyrka eller kapell.
Välja gravsten.

DET HÄR FÅR MAN INTE GÖRA SJÄLV:

Öppna grav på allmän begravningsplats.
Gravsätta i familjegrav utan gravrättsinnehavarens tillstånd
Kremering.
Gräva ner askan eller strö ut den i minneslund.
Flytta kista eller urna mellan gravplatser efter gravsättning

begravningsombud

Som ansvarig för begravningsverksamheten ska Svenska kyrkan ha ett ombud som har till uppgift att granska hur vi tillvaratar intressena hos de som inte är medlemmar.

•Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
•Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
•Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
•Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
•Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker  församlingens förslag till begravningsavgift.
•Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.

Som ombud för Dörby - Hossmo pastorat har länsstyrelsen utsett Gunilla Johansson som du kan nå på telefonnummer: 070-5264733 och på e-post: gunilla.a.johansson@kalmar.se  Tveka inte på att höra av er till honom eller till oss.