Gravrätt

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravnignsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare. Gravrätten varar ofta i 25 år. Den förutsätter att det finns anhöriga som blir gravrättsinnehavare. Om det inte finns några anhöriga är det andra regler som gäller.

Det kostar inget att få en grav, utan det bekostas av begravnignsavgiften, som är en del av skatten.

Dödsboet till den avlidne anmäler till begravningshuvudmannen (församlingen) vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader efter dödsfallet.

Om en gravrättsinnehavare avlider, överlåts uppdraget till

  • en släkting eller annan person med nära anknytning till den avlidne
  • släktingar eller annan person med nära anknytning till den tidigare avlidne
  • allmänna arvsfonden

Gravrätt - ett uppdrag med rättigheter och skyldigheter

Det går att vara gravrättsinnehavare till gravplatser med full eller begränsad gravrätt. Det beror på vilken slags grav det är.

Full gravrätt: kistgravplats, urngravplats
Begränsad gravrätt: askgravplats, kolumbarium
Ingen gravrätt: askgravlundar och minneslundar

FULL GRAVRÄTT

Gravrättsinnehavare till gravplats med full gravrätt har rätt att

  • bestämma hur gravanordningen, till exempel gravstenen, ska se ut
  • bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen.

I de flesta fall har gravrättsinnehavaren också rätt att gravsättas i den grav han eller hon var gravrättsinnehavare till.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att

  • se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Är gravplatsen uppenbart vanvårdar kan begravningshuvudmannen besluta att gravrätten är förverkad. Då går gravrätten tillbaka till huvudmannen.

Begränsad gravrätt

Om du är gravrättsinnehavare till en gravplats med begränsad gravrätt får du bestämma

  • vem som ska gravsättas inom gravplatsen.

Du får inte bestämma hur

  • gravanordningen ska se ut
  • gravplatsen ska utsmyckas och ordnas.

Det beslutar begravningshuvudmannen om.

Yvonne  Armdal

Yvonne Armdal

Kyrkoskrivare