Möja kyrka

Möja kyrka ligger vid en vik på södra delen av Stora Möja, mitt emellan Möja ström och Berg. Hit tar man sig med båt från Sollenkroka, Boda eller Strömkajen.

Kyrkobyggnaden

Möja kyrka är från 1768 och uppfördes av byggmästare Carl Örn. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. Kyrkan är målad i ljust grått med bruna foder kring hörn, fönster och dörrar. Ingången till tornet har dörrar som är från 1924.Tornet är från 1885 och är karaktäristiskt för kyrkor i Stockholms ytterskärgård.

Kyrkorummet

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende genom en restaurering som påbörjades 1924. Det gav kyrkan en trivsam interiör. Golvet är av trä och ligger i koret ett trappsteg högre än i övriga kyrkan. Mittpartiet av östväggen är rikt utformat för att bilda en värdig bakgrund till altaret. Ovanför altaret hänger en tavla som föreställer Kristus på korset, med en ram från 1700-talets senare hälft. Altarbordet är av trä, och altarringen är utåt kyrkan besatt med halva svarvade balusterdockor. Predikstolen vid norra väggen i gränsen mellan kor och långhus är en kopia från 1924. En trappa upp i tornet finns bl.a. predikstolen i original från 1600-talet och äldre ritningar och teckningar av kyrkan.

Votivskepp

I koret hänger ett ståtligt votivskepp. Det är en kopia som Wilhelm Andersson, Lökaö, tillverkat. Originalet hänger på Historiska museet.

Oljemålningar

Av de tolv oljemålningar, som anges 1829, finns åtta i behåll. På norra väggen hänger en målning som föreställer den heliga Katarinas trolovning med Jesusbarnet. Katarina var en vacker och lärd kungadotter i Alexandria. Omvänd till kristendomen vittnade hon med en sådan kraft om sin tro inför den romerske kejsaren Maxentius, att flera personer i närheten blev omvända. Kejsaren blev så upprörd att han lät hennes kropp sönderslitas av järnbesatta hjul. Men en ängel nedsteg och slog sönder hjulen. Därför har den heliga Katarina av Alexandria, som hon kallas, ett sönderbrutet hjul som kännetecken.

Kyrkorgeln

Den äldsta orgeln, byggd av A P Halld´n 1855, ersattes 1947 av ett
orgelverk, som installerades av Bo Wedrup. Den nuvarande orgeln byggdes 1982 av orgelbyggare Walter Thür. Den omfattar tio stämmor fördelade på två manualer och pedal med mekanisk traktur.

Kyrkogården

Kyrkogården anlades omkring 1755 och omges av lagda gråstensmurar, som i norr och söder har karaktär av terrassmurar.
Flera kyrkogårdsutvidgningar har gjorts. Den senaste gjordes 1950 mot norr, då nuvarande bårhus tillkom. I kyrkogårdens sydvästra hörn inrättades och invigdes 1987 en minneslund som pryds av ett enkelt ankare.