Djurö kyrka

Djurö kyrka är belägen vid Kyrkviken på Djurö. Några kilometer efter Djuröbron, strax innan man kommer in i samhället Djurhamn.

Historik

Kyrkan invigdes år 1683 av kyrkoherde Ericus Noraeus. Rådman Joseph Månsson var intiativtagare till kyrkobygget och när dog år 1682 var bygget i full gång. Arbetet med att bygga Djurö kyrka slutfördes av Månssons familj, framförallt av sonen Erich Furugren.

Kyrkobyggnaden

Kyrkan är byggd av liggande timmer på putsad stenfot. Den består av ett rektangulärt rum, och har tillförts två utbyggnader. Den norra utbyggnaden är sakristian och den södra, som ursprungligen var vapenhus, har i modern tid blivit kyrkans dopkapell. Under den södra utbyggnaden murades ett gravvalv, där kapten Furugren gravsattes år 1700. Ovanpå vapenhuset inrättades en läktare, den s k lotsläktaren. Kyrkan rymmer 150 personer.

Inredning

Altaruppsatsen är lika gammal som kyrkan, d v s från 1683. Den är ett träarbete i rustik barock, målad i ljusblått och rött, vitt och guld. Mittpartiet visar Kristus i Getsemane. Han omges av änglar, som håller passionsredskapen, och längst ned skymtar man den sovande Petrus och Maria Magdalena.
Predikstolen är från 1830-talet och är troligen samtida med nuvarande läktare. Båda arbetena ingick som ett led i 1835-1838 års restaurering, då bl a en äldre predikstol kasserades.
Bänkinredningen fick sin nuvarande utformning 1933. Pyramiderna och den snidade listen på de främre bänkskärmarna rekonstruerades år 1934.
Kyrkan har fem krucifix. Ett av dem är ett större krucifix av sydtyskt eller österrikiskt ursprung. De har daterats till ca 1500 och hänger över ingången till sakristian.

Oljemålningar

Djurö kyrka är ovanligt rik på oljemålningar. År 1853 nämns tolv oljefärgsmålningar, tio av dem hänger fortfarande i kyrkorummet. Tavlan till vänster om altaret föreställer Kristus som smärtornas man. Det är en oljemålning på trä från 1600-talet med motivet Kristus inför Pilatus, en kopia av Rembrandts tavla i National Gallery, London. Texten ”Ecce Homo” finns inskriven nedtill på tavlan. Oljemålningen på södra korväggen visar Korsnedtagningen och är en kopia av Rubens. Tavlan skänktes 1939 av G Schönmeyr.

Votivskepp

Votivskeppet som hänger i långhuset, ”Nordstiern”, utfördes 1706. Det överlämnades på 1800-talet som gåva till Statens historiska museum. Efter flera påtryckningar kom det åter i församlingens ägo 1933. Till kyrkan skänktes år 1928 en modell av barken Ragnar Harald från mitten av 1800-talet, nu placerad i koret.

Kyrkorglar

Djurö kyrka har från början haft orgel. Det var ingen självklarhet i äldre kyrkor. När kyrkan renoverades på 1830-talet så ”anbefalldes ett nytt något större och lämpligare instrument”. Den orgel som används idag byggdes 1852 av A V Lindgren och har sedan dess byggts om flera gånger. Av 9 stämmor är 7 identiska med det ursprungliga instrumentet av Lindgren. Trakturen är åter mekanisk och stämmorna är fördelade på en manual och pedal. Spelbordet är liksom på ursprungsinstrumentet placerat på norra sidan av orgelhuset.

Klockstapel och kyrkklockor

Den nuvarande rödmålade klockstapeln med vita luckor är byggd 1835-1836 och ligger norr om kyrkan. De båda kyrkklockorna är gjutna 1908 av J A Beckman & Co i Stockholm. Sedan 1940 sker elektrisk klockringning. Den gamla lillklockan av järn från 1705 köptes av Nordiska museet 1909. Dess inskription framhäver Djurö kyrka som en tidig sjömanskyrka. : ”Dhe som dhen Högstes nåd på wyda hafwet prysa. Till detta hans kapell sin tacksamhet at wysa. Ha utaf fyra skepp Kong Oloff, Cronor tree, Hedvig Victoria dhen klåckan wehlat gie.”

Kyrkogården

Under 1600-talets första hälft fanns två kyrkogårdar, den ena på nuvarande plats och den andra längre in vid Djurhamn. Den nuvarande kyrkogården, som omges av trästaket, är flera gånger utvidgad. En cirkelformad minneslund ligger i den del av kyrkogården som tillkom 1986.