Verktyg för analys av verksamheten

Omvärldsanalys

Samla en grupp från olika sammanhang och med olika perspektiv och arbeta tillsammans med t.ex. dessa frågor:

Sammanhangets styrkor och svagheter

Vilka trender i samtiden påverkar oss?

Vilka är människorna som bor och vistas på vår ort, åldersmässigt, etniskt, språkligt etc?

Hur ser civilsamhället ut med föreningsliv och organisationer, bygdegemenskap, kyrkor och samfund etc?

Vilka möjligheter ser vi till en breddad och fördjupad samverka med olika samhällsfunktioner, organisationer och företag?

Hur kan vi arbeta för att fler människor känner delaktighet i ett gemensamt lokalt ansvarstagande?

Aktuella frågor, möjligheter och utmaningar i vårt samhälle?

Vilka språkliga resurser har vi för att underlätta kommunikation och information?

Reflektera över jämlikhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Eller så gör ni tillsammans en NÖHRA-analys.

NÖHRA

Nuläge – Hur är det nu?

Önskeläge – Hur vill vi att det ska vara?

Hinder – Vad kan göra att vi inte lyckas uppnå önskeläget?

Resurser – Vad har vi som kan vara till hjälp för att uppnå önskeläget? (tid, kompetens, kontakter)

Aktiviteter – Vad ska vi göra? När ska det vara genomfört