Om Digniti Omnia

Digniti Omnia är latin och betyder ungefär värdighet för alla. Det är vår utgångspunkt. Att alla som tillfälligt eller stadigt vistas i Sverige ska ha rätt till ett värdigt liv. Egenmakt inom Digniti Omnia är ett verktyg för att förändra vardagslivet för de utsatta EU-medborgarna vi möter dagligen i våra städer och samhällen.

Syftet är att hjälpa människor att ta aktiva, medvetna beslut om sitt eget liv.

Frågan om utsatta EU-medborgare är komplex. Den har både mänskliga och politiska dimensioner. Den har både ett lokalt och ett europeiskt perspektiv. Utgångspunkterna för Digniti Omnia är därför både etiskt och strategiskt.

Den självklara utgångspunkten för oss som kyrka och kristna är omsorgen om och kärleken till våra medmänniskor.

Många församlingar och enskilda har under de senaste åren jobbat för att erbjuda härbärgen, kläder, duschmöjligheter, mötesplatser. Allt för att lindra den värsta nöden för de utsatta människor som kommer till Sverige i hopp om att arbeta ihop tillräckligt med pengar för att överleva vardagen.

I projektet Digniti Omnia fokuserar vi på att utrusta EU-medborgarna med nya "verktyg". Så att de kan bryta sitt utanförskap, genom utbildning inom viktiga områden som språk, hälsa, samhällsinformation och digital kommunikation.

Syftet är att hjälpa människor att komma över ett antal trösklar som hindrar dem från att leva som fullvärdiga EU-medborgare och ta aktiva, medvetna beslut om sina egna liv.

Hjälp åt 20 miljoner fattiga inom EU

Digniti Omnia opererar främst på en mänsklig nivå. Det konkreta arbetet görs av ideella krafter och offentliga aktörer på lokal och regional nivå. Men projektet finns också i ett nationellt sammanhang och har en europeisk utblick.

Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning är ett av Europa 2020-strategins huvudinitiativ för smart och hållbar tillväxt för alla. Målet är att hjälpa 20 miljoner människor inom EU att ta sig ur fattigdom och social utestängning. Fonden för de mest behövande (Fead) är ett led i denna strategi. För Sveriges del handlar det om cirka 10 miljoner kronor per år under 2014–2020. Digniti Omnia är ett av fem projekt som fått pengar från den första utlysningen under 2015.

Digniti Omnia handlar om att rusta människor så att de kan delta i samhällslivet, i större grad kan påverka sin egen situation och även göra sin röst hörd.

Romers utsatthet en europeisk fråga

Många (dock inte alla) av de utsatta EU-medborgarna är romer. Det gör att Digniti Omnia även rör frågor om romernas utsatthet.

Romers utsatthet har djupa rötter i europeisk historia. Den romska frågan kan inte lösas lokalt. Att bryta denna historia av exkludering, förföljelse och fördomar är en mänsklig och existentiell utmaning som måste få en politisk lösning på europeisk nivå. Det är frågor för EU-medborgarnas hemländer, Europas stater och EU:s institutioner. Ansvaret för att skapa förändring kan inte lämpas över på de utsatta EU-medborgarna själva.

Civilsamhällets organisationer och inte minst kyrkorna har ett ansvar att driva frågan på europeisk nivå.

Det handlar dels om att hålla sig informerad om utvecklingen, att dela erfarenheter och att påverka. Men också om att vara röstbärare. I första hand genom att främja utsatta EU-medborgares eget deltagande i den europeiska debatten. I andra hand om att föra fram de drabbades egna synpunkter och perspektiv.

Digniti Omnia handlar alltså om konkreta insatser för att hjälpa enskilda personer i lokalsamhället. Men det handlar också om opinionsarbete på europeisk nivå. Perspektivet är förändring. Förändring av utsatta människors situation i Europa. Målet är att säkra allas rätt till ett värdigt liv.

Digniti Omnia

Digniti Omnia – ett värdigt liv för alla, är ett projekt finansierat genom EU:s fond för de mest utsatta (förkortas Fead).

Projektet riktar sig till utsatta EU-medborgare i Sverige och drivs gemensamt av Växjö pastorat, Karlstads pastorat, Umeå Pastorat och Västerås stift. Projektägare är Växjö pastorat.

I styrgruppen ingår även Växjö stift, Karlstad stift, Luleå stift samt kyrkokansliet.

Fead-fonden hanteras av Svenska ESF-rådet. ESF står för Europeiska socialfonden.

Kontakt - Projektet Digniti Omnia

Fredrik Schirén
Projektledare för Digniti Omnia - Ett värdigt liv för alla
Mejl: fredrik.schiren@svenskakyrkan.se
+46 470 70 49 67