Barnperspektivet

Barn som följer med till verksamheten innebär en extra utmaning. Samtidigt är det ofta barnen som enklast och snabbast suger åt sig nya kunskaper.

Sveriges kommuner har valt att ta emot barn till utsatta EU-medborgare på väldigt olika sätt. I vissa kommuner har barnen tillgång till skola och barnomsorg, medan andra tolkat lagen som att dessa barn inte har rätt till detta. I en del kommuner finns många barn till utsatta EU-medborgare, i andra knappt några.

Fundera på:

  • Finns det barnanpassat material?

  • Ska undervisningen ske tillsammans med de vuxna?

Tänk på att verksamhet för barn förutsätter föräldrarnas medgivande. Förklara för föräldrarna varför det är viktigt.

Det viktigaste för barnen är en miljö där de är välkomna och trygga. Det är bra om det finns ett enskilt rum för barnen och någon ideell som tar hand om dem.

 

Vi visste att rättsläget var oklart, men det visade sig att de här barnen i princip helt saknar rättsligt skydd. De befinner sig längst ner i samhället.

Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

Det går naturligtvis inte att säga vad som generellt är bra för alla barn men enligt artikel 6 i FN:s barnkonvention har barn rätt till psykisk och social utveckling. Det skulle kunna vara en grund för att låta alla barn gå i skolan och träffa jämnåriga kamrater och inte vara med sina föräldrar på deras arbetsplatser.

Vuxna är barnens förebilder. Om de vuxna till exempel inte vet hur man tar hand om sin hälsa, är det svårt för barnen att göra hälsosamma val. Genom att hjälpa en vuxen person att ta hand om sig själv, hjälper man även barnen. Det handlar om att ta hand om flera generationer på en och samma gång.

Obs! Om ni ser att ett barns hälsa är i farozonen ska ni göra en orosanmälan till kommunens socialtjänst.

Det här säger barnkonventionen

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder. Barnkonventionen definierar barn som varje människa under 18 år och består av fyra huvudprinciper vilka nämns i artikel 2, 3, 6 och 12:

Artikel 2
…handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som ratificerat den.

Artikel 3
…handlar om  att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6
…understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12
…lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.