Trädvårdsplaner

På första sammanträdet med kyrkorådet 2021 behandlades och godkändes de nya trädvårdsplanerna för våra kyrkogårdar i pastoratet. Planerna har tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen tagits fram av ett företag som är specialiserade på sådana arbeten. Alla våra träd inne på kyrkogårdarna har inventerats var för sig och det handlar om ca 450 olika träd.

Trädvårdsplanerna är nu skickade till Länsstyrelsen för kännedom. Vi måste sedan i det praktiska arbetet som vid fällningar, utbyte av träd och större förändringar, söka särskilt tillstånd hos länsstyrelsen. Detta har nu gjorts och blivit godkända för de farligaste träden.
Normal skötsel som uppbyggnadsbeskärning, kronlyft, vanlig beskärning, gödsling mm. fordrar inte tillstånd.

Vad är då Trädvårdsplaner, måste man ha dessa planer och vad har man dem till?

Trädvårdsplaner är ett styrdokument vilket vi är skyldiga att ha för att sköta och underhålla kyrkogårdarnas trädbestånd. Det är grundmaterialet som bl. a Länsstyrelsen tittar på vid tillståndsansökningar.

  • Det är dels ett dokumenterat skydd för träden då det gäller biotopskydd (alléer, trädrader) samt ett antikvariskt skydd för äldre träd och tidstypiska träd.
  • Det är även ett skydd och en säkerhet för våra besökare. Vi som upplåtare är skyldiga att säkerställa kyrkogårdarnas säkerhet. Farliga träd som kan blåsa omkull eller välta, stora grenar som kan ramla ner måste åtgärdas omgående.
  • Man måste även säkerställa en funktionell miljö för begravningsmark så att inte rötter skadar murar och byggnader.
  • Planerna skrivs för 20 år men revideras med jämna mellanrum. Vi måste planera och återplantera träd för kommande generationer.

I princip har varje träd en individuell vård- och skötselplan, vilket är mycket viktigt för kyrkogårdsförvaltningens planering av åtgärder.

 Vad kommer ni församlingsbor att märka av under detta år?

 Tyvärr är det så att ett antal träd är utom hopp och räddning. Tillståndsansökningar är redan godkända av Länsstyrelsen på ett antal fällningar av akut farliga träd. Oftast är det på grund av ålder, röta eller svampangrepp som gör att vissa träd måste fällas omgående.
Naturligtvis kommer det att upplevas både sorgligt och tomt då invand miljö förändras. Det positiva är dock att vi under året som vi fäller farliga träd kommer återplantera med nya friska träd.
Tanken är att satsa på lite större träd för återplantering, ha lite tålamod så kommer det att bli riktigt bra.
Vi hoppas på förståelse för detta arbete som vi gör för både oss som lever nu men främst för kommande generationer.

Lars Grunnesjö
Kyrkogårdschef  Dellenbygdens pastorat

Bjuråker

Norrbo