Närbild Tulpan
Tulpaner
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskötsel

Gravskötseln är en tjänst som kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravrättsinnehavaren mot betalning. Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgiften eller kyrkoavgiften.

För att vi ska kunna utföra era uppdrag på våra kyrkogårdar önskar vi er beställning i god tid. 

Vi har ett system med självbevattnande planteringslådor vid all vår gravskötsel. Lådorna finns i tre olika storlekar beroende på planteringsytans storlek. Vi kan erbjuda vår, sommar och höstplantering samt enbart vattning. Rättning och justering av gravanordning erbjuds separat.

Betalningsförfarande
Det är Dellenbygdens pastorat som ombesörjer fakturering av kyrkogårdsförvaltningens gravskötselåtaganden.
Gravskötsel kan betalas på följande två sätt:

1 års avtal
Avtalet gäller ett år med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen till församlingen erlägga en avgift för uppdraget genom att betala faktura som församlingen sänder till gravrättsinnehavaren.

Avräkningsavtal
Gravrättsinnehavaren erlägger till församlingen ett belopp om minst 6.000:- och max 25.000:- mot faktura. Församlingen gör varje år avräkning mot erlagt belopp med årsavgiften för uppdraget .


Kyrkogårds- fastighetschef
Lars Grunnesjö