GDPR

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet

En församling, ett pastorat eller samfällighet inom Svenska kyrkan som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde kallas i denna information för församling.

Församlingen ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter inom begravningsverksamheten. Församlingen erbjuder även i vissa fall tjänster i samband med begravningsverksamheten och ansvarar även då för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig församling

Församling:    Degeberga-Everöds församling

Adress:          Skaddevägen 8 A

Telefon:          044-35 54 50 

E-post:           degeberga-everods.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Församlingen har ett dataskyddsombud som övervakar att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 

Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Personuppgifter som behandlas

I vissa fall gör du en framställan till oss i frågor som rör begravningsverksamheten och som församlingen måste ta ställning till. Församlingen har enligt förvaltningslagen en skyldighet att ta reda på vem du är och kontaktuppgifter till dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan församlingen inte pröva din framställan.

Församlingen har också en skyldighet att utreda ärendet och registrera de handlingar som har betydelse i ärendet. De personuppgifter som du har uppgivit till oss kan komma att framgå av beslutet. I vissa fall förekommer så kallade känsliga personuppgifter.

Handlingar som förekommer i begravningsverksamheten är allmänna handlingar och dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra församlingens förpliktelser enligt lag och utföra uppgifter inom ramen för församlingens skyldighet att bedriva begravningsverksamhet.

De lagliga grunderna för behandlingen sker med stöd av begravningslagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. Församlingen behandlar personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse, med stöd av ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Känsliga personuppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse.