Foto: Anders Nilsson

Trädföryngring

Att vårda en kyrkogård har sina sidor. För att nå ett långsiktigt bra resultat krävs ibland att större insatser görs, som nu när vi har tagit ett stort steg mot att återskapa de forna trädkransarna som tidigare omgav våra fina kyrkogårdar.

Funbo kyrkogård

Vi har nu planterat arton nya skogslönnar på utsidan av den södra och östra muren. Placeringen valdes med hänsyn till kyrkmurens fortsatta vällevnad och att det i vår trädvårdplan föreslås att utveckla trädkransen på det sätt. De här lönnarna kommer, när de har växt till sig, bilda en komplett trädkrans runt denna del av kyrkogården. De gamla träd som idag bildar resterna av trädkransen på insidan av kyrkmuren kommer successivt att tas bort då de är i varierande dåligt skick, och de kommer med tiden att konkurrera med de nyplanterade träden om vattnet och näringen i marken.

Danmarks kyrkogård

Närmast den norra grinden stod tre lönnar som var i relativt dåligt skick. För att få en bra kontinuitet i återskapandet av trädkrans beslöt vi att börja om med hela den delen av trädkransen. Sex nya skogslönnar har därför planterats längs muren som går från kyrkogårdens norra grind och upp mot kyrkan. Den ursprungliga planen var att plantera sju träd längs denna murdel, men den ytliga berggrunden i backen upp mot kyrkan satte stopp för att palcera träden så symmetriskt som vi ville. Ett träd fick placeras närmare kyrkan än planerat och ett träd fick ersätta en stor ensamstående lönn som stod mitt i kyrkbacken ovanför minneslunden. Det stora trädet fick fällas då det till hälften gick av i de sydliga stormvindar som drog över Uppland i januari. Vid fällningen konstaterades att trädet hade grava rötskador ända ner i roten.